Автор

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел...

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел...

Процедура BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие...

Процедура BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес”

Процедура BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие...

Уважаеми Клиенти, ЦПО „Знания и иновации“ издава на своите обучаеми, преминали успешно обучение, следните документи: Удостоверение за професионално обучение–...

Какви документи издава един Център за професионално обучение (ЦПО)

Уважаеми Клиенти, ЦПО „Знания и иновации“ издава на своите обучаеми, преминали успешно обучение, следните документи: Удостоверение за професионално обучение–...

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по...

Оптимизиране списъка на професиите за професионално образование и обучение

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по...

Извършено е изменение и допълнение, ДВ.бр.42 от 28 май, 2019 г. на Наредба № 8 от 11 август 2016...

Изменение и допълнение в ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Извършено е изменение и допълнение, ДВ.бр.42 от 28 май, 2019 г. на Наредба № 8 от 11 август 2016...