Какви документи издава един Център за професионално обучение (ЦПО)

Какви документи издава един Център за професионално обучение (ЦПО)

Уважаеми Клиенти, ЦПО „Знания и иновации“ издава на своите обучаеми, преминали успешно обучение, следните документи:

  1. Удостоверение за професионално обучение– издава се за придобиване на квалификация по част от професия
  2. Свидетелство за професионална квалификация– удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия от Списъка на професиите и успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията
  3. Удостоверение за валидиранена професионална квалификация по част от професия
  4. Свидетелство за валидиранена професионална квалификация

И двата документа за валидиране признават доказани знания, умения и компетентности, придобити чрез самостоятелно учене или неформално обучение.