8150302-Организация и технология на маникюра и педикюра

8150302-Организация и технология на маникюра и педикюра

8150302-Организация и технология на маникюра и педикюра

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Козметик – код 815020 и специалност Организация и технология на козметичните услуги – код  8150202.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • Познава и прилага основните правила за безопасна работа, не замърсява околната среда;
 • Познава и използва личните предпазни средства, работи с апаратурата в съответствие с правилата за безопасна работа;
 • Осъществява ефективни комуникации с клиенти и колеги;
 • Познава пазарните отношения;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
 • Отнася се с чувство на отговорност в работата си, съдейства и търси помощ от екипа;
 • Съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Създава и обслужва база данни за клиентите, попълва личните им картони на ръка или компютър
 • Умее да проведе на чужд език кратка професионална консултация на клиент, информира се за новостите в развитието на козметичните услуги, продукти и апаратура от различните български и чуждестранни източници, вкл. и интернет;
 • Спазва основните принципи на работа;
 • Владее, разбира и използва професионалната терминология
 • Познава препаратите  и технологичното оборудване, необходими за извършване на различните процедури, тяхното приложение и действие;
 • Създава технологии за извършване на процедури в козметичната дейност;
 • Организира и контролира технологичния процес на конкретна процедура;
 • Организира въвеждането  и  използването  на  иновационните  решения  и технологии;
 • Създава условия и организира безопасната  работа с технологичното
 • Оборудване и ефективното му използване;
 • Извършва мониторинг на качеството на използваните методи в предлаганите услуги;
 • Извършва мониторинг върху  спазването на санитарно-хигиенните изисквания за опазване здравето на клиента;
 • Следи за  ползването  на  лични  предпазни  средства  при  извършване  на различните услуги;
 • Създава разходни норми;
 • Познава видовете инструменти, пособия и материали и ги съхранява правилно;
 • Познава стиловете и модните тенденции успешно ги прилага;
 • Познава типовете кожа, умее да определи състоянието й и да предложи съответните грижи, както и да препоръча правилна грижа в домашни условия;
 • Познава правилата за здравословно поддържане на ноктите;
 • Правилно изпълнява дневен и вечерен грим;
 • Познава основните козметични продукти и умее да ги подбира в зависимост от специфичните нужди на кожата;
 • Изпълнява процедури за поддържане кожата на лицето, тялото, ръцете и ходилата;
 • Познава видовете, предназначението и начина на ползване на козметична апаратура;
 • Умее да анализира нуждите на клиента и самостоятелно да изготвя програма за процедури в козметичния салон;
 • Познава основните правила за здравословен начин на живот;
 • Изготвя специфични индивидуални програми за водни, таласо процедури, процедури за хармония, релакс и възстановяване с козметично-разкрасителен ефект (Wellness и SPA);
 • Създава ведра, спокойна и приятна атмосфера при комуникацията с клиенти и колеги, съдейства на екипа в ежедневната му работа.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 8150302_1 ОТМП_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 8150302_2 ОТМП_ОЗЗП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  7. Материалознание

  Предмет, цел и задачи на материалознанието.
  Дезинфекционни препарати.
  Кръвоспиращи средства.
  Суровини от животински произход
  Суровини от растителен произход
  Одеколон
  Сапуни, сапунение препарати, шампоани
  Тоалетна вода
  Лак за нокти. Лакочистител.
  Грим – видове и средства. Червила за устни.

  8. Организация на работното място

  Правила за организиране на трудовата дейност
  Обзавеждане на козметичните салони
  Обзавеждане на работното място на козметика (масажиста)
  Организация на работното място
  Ергономични изисквания за използване на работното място

  9. Хигиенни практики

  Предмет, цел и задачи на хигиената. Методи на хигиената.
  Физиология на труда
  Боиенергетика и мускулна дейност
  Физиологични промени в организма при работа. Стойка, трудова заетост и особености на фризьорските и козметични услуги
  Умора и преумора. Мерки за повишаване на работоспособността
  Професионални вредности и заболявания
  Химични фактори на работната среда
  Биологични фактори на работната среда
  Производствен шум и микроклимат
  Последици от неправилната организация на труда
  Хигиенен режим на живот. Закаляване и физкултура. Биологичен и социален аспект на храненто. Рационално хранене и диета. Основни хранителни вещества
  Лична хигиена. Хигиена на облеклото и обувките
  Дезинфекция и дезинфекционни средства – видове и начин на употреба. Дезинфекциране на инструментите.

 3. 8150302_3 ОТМП_СЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Предоставяне на услугата маникюр

  Естетичните и художествените елементи на процедурата.
  Профилактика и опазване здравето на тъканите.
  Нокътна структура и кожата на ръцете.
  Видове нокътна структура и начини за нейното оформяне.
  Свободен край на ноктите.
  Почистване на кожната гънка спрямо желанието на клиента.
  Техники и козметични продукти за почистване на кожата на ръцете.
  Техники и козметични продукти за подхранване на кожата на ръцете.
  Масажни техники.
  Продукти за лакиране на ноктите.

  2. Професионална терминология. Технологии за процедури в маникюрна и педикюрна дейност.

  Значението на термините и контролира правилното им използване от работещите.
  Използването на професионалната терминология при комуникацията с клиентите.
  Последователност на операциите и процедурите в конкретната дейност.
  Машини, оборудване, инструменти и материали.
  Краен резултат и въздействието на процедурата върху кожата и нокътната структура.

  3. Разработване на иновативни и безопасни методи на работа.

  Основни характеристики на препаратите за маникюр, педикюр и ноктопластика.
  Основни и специфични методи на работа и въздействието им върху кожата и нокътната структура.
  Внедряване на разработените методи с препарати в конкретни услуги.
  Задачи и действия при внедряване на технологията за всяка конкретна услуга.
  Спазване на технологичния процес при извършването на услугата върху клиенти.
  Техническите параметри и изискванията за употреба на уредите и апаратите в използвани в салона.
  Уреди и апарати за извършване на съответната процедура.
  Възможни отклонения от нормалния режим на работа на уредите и апаратите в салона.
  Изисквания за експлоатация и поддръжка на уредите и апаратите.
  Качеството на извършената работа.
  Анализ на състоянието на клиента преди и след ползването на услугата.

  4. Разходни норми за материалите. Оптимизиране на работния процес.

  Препарати и количества необходими за конкретната услуга.
  Време за извършване на отделните процедури.
  Контрол върху прилагането на усулгите.
  Софтуерни продукти.
  Оптимизиране на работата с клиенти.
  Оптимизиране на работата със складови наличности.
  Планиране на закупуване материали.
  Нормативните изисквания.

  5. Контролира работата на екипа.

  Задачи между екипа.
  Определяне на целите, дейностите и отговорностите.
  Разрешава конфликти за постигане на поставените цели.
  Поощряване и санкциониране на работещите.
  Повишаване на квалификацията на работещите.

  6. Правила за здравословно и безопасно упражняване на професията и опазване на околната среда.

  Правила за здравословно и безопасно упражняване на професията.
  Инструкции за безопасна работа c използваните машини, съоръжения и козметични продукти използвани от маникюрист – педикюриста.
  Оказване на първа долекарска помощ.
  Лична хигиена и хигиена на работното място в съответствие с изискванията.
  Практика за избор на екологични средства за работа.

  7. Учебна практика

  7.1. Комуникация с клиенти и колеги.

  Професионална терминология на достъпно за клиента ниво.
  Съдействие на членовете на екипа при изпълнение на задачите.
  Задълженията, описани в длъжностната характеристика.
  Повишаване на квалификацията.

  7.2. Мониторинг на качеството.

  Оценка на качеството на извършената услуга в съответствие с нормативните изисквания

  7.3. Организация и контрол.

  Разпределяне на конкретни задачи в екипа.
  Разрешаване на конфликти за постигане на поставените цели и задачи.

  7.4. Безопасни методи на работа съобразно спецификите на козметичните продукти.

  Избор и приложение при отделните услуги.
  Основни и специфични методи на работа и въздействието им върху косата и скалпа.

  7.5. Разходни норми за материалите. Оптимизиране на работния процес.

  Препарати и количества необходими за конкретната услуга.
  Време за извършване на отделните процедури.
  Контрол върху прилагането на услугите.
  Софтуерни продукти.
  Оптимизиране на работата със складови наличности.
  Планиране на закупуване материали.

  8. Производствена практика

 4. 8150302_Б ОТМП_ИП

  Съдържание:

  Б. Избираема професионална подготовка

Лектори