8150101-Фризьорство

 1. I. ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА (СПЕЦИАЛНОСТТА)

Професионални компетенции на специалността 8150101 „фризьорство”

След завършване на професионалното обучението по специалността, обучаваният трябва да знае:

 • Цел и задачи на материалознанието;
 • Основните характеристики на съвременните средства за оцветяване и подхранване на косата;
 • Анатомия и физиология на кожата;
 • Козметичните недостатъци;
 • Физиологичното действие на масажа;
 • Новостите в козметиката;
 • Методите на хигиената;
 • Пропорциите на човешката фигура;
 • Основните понятия от цветознанието;

Да може да:

 • Дезинфекцира инструментите;
 • Организира предварителни мерки за осигуряване на неотложна медицинска помощ;
 • Извършва неотложна медицинска помощ при различни случаи;
 • Оформя фризури по модел от журнали за различни видове овали на лицето;
 • Подстригва дамска коса с ножица или бръснач;
 • Подстригва силно къдрави коси;
 • Извършва процедурите, свързани с водната ондулация;
 • Изработва фризури при обикновени и специални случаи;
 • Извършва студено дълготрайно къдрене;
 • Извършва изсветляване на коса с кислородна вода и различни съвременни препарати;
 • Извършва частично изсветляване на косата;
 • Боядисва коси в различни тонове;
 • Извършва къносване на косата, маслена боя и обгаряне на върховете;
 • Прилага новите технологии и инструменти при подстригване, къдрене, боядисване и изсветляване на дамска коса;
 • Работи с компютърни графики и изображения на дамски прически;
 1. II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МОДУЛИТЕ

            Учебните планове се разработват на модулен принцип. Пакетът от модули осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите са разработени учебни програми.

            В таблица са посочени изучаваните модули, общия брой часове по теория и практика.

Уроци

 1. 8150101_1 Фризьорство_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 8150101_2 Фризьорство ОЗЗП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  7. Материалознание

  Предмет, цел и задачи на материалознанието.
  Дезинфекционни препарати.
  Кръвоспиращи средства.
  Суровини от животински произход
  Суровини от растителен произход
  Одеколон
  Сапуни, сапунение препарати, шампоани
  Тоалетна вода
  Лак за нокти. Лакочистител.
  Грим – видове и средства. Червила за устни.

  8. Организация на работното място

  Правила за организиране на трудовата дейност
  Обзавеждане на козметичните салони
  Обзавеждане на работното място на козметика (масажиста)
  Организация на работното място
  Ергономични изисквания за използване на работното място

  9. Хигиенни практики

  Предмет, цел и задачи на хигиената. Методи на хигиената.
  Физиология на труда
  Боиенергетика и мускулна дейност
  Физиологични промени в организма при работа. Стойка, трудова заетост и особености на фризьорските и козметични услуги
  Умора и преумора. Мерки за повишаване на работоспособността
  Професионални вредности и заболявания
  Химични фактори на работната среда
  Биологични фактори на работната среда
  Производствен шум и микроклимат
  Последици от неправилната организация на труда
  Хигиенен режим на живот. Закаляване и физкултура. Биологичен и социален аспект на храненто. Рационално хранене и диета. Основни хранителни вещества
  Лична хигиена. Хигиена на облеклото и обувките
  Дезинфекция и дезинфекционни средства – видове и начин на употреба. Дезинфекциране на инструментите.

 3. 8150101_3 Фризьорство СЗЗП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Въведение в анатомията и физиологията на човека

  Клетки. Тъкани.
  Храносмилателна и дихателна система.
  Сърдечно – съдова система. Кръв. Лимфна система.
  Пикочоотделителна система. Ендокринна система.
  Полова и нервна система.
  Кожа. Физиология на кожата.
  Череп. Анатомия и външни форми на главата. Мускули.
  Кръвоносни съдове и нерви на главата и шията.
  Външни форми на трупа
  Общи понятия за жлези и хормони. Влиянието им върху външния вид.
  Влияние на храненето, храносмилателната система, нервната система и външните фактори върху кожата.
  Общи грижи за кожата. Външен вид. Грижи за тялото, косата, очите, клепачите, миглите, устата, носа, шията, деколтето, бюста, ръцете и краката.
  Гримиране. Таблица на цветовете. Правила за гримиране и моделиране.
  Хигиенни и козметични грижи в детска възраст
  Хигиенни и козметични грижи при мъжете

  2. Учебна практика

  2.1. Специална технология

  Козметични процедури. Водни процедури. Измиване на лицето в козметичния салон.
  Парна баня, вапозон.
  Почистване на лицето (дегримиране), демакиаж. Почистване на комедони, милиуми. Козметичен пилинг (гомаж).
  Компреси – козметичен компрес, влажен компрес, парна баня за лицето, пулверизация, аспирация.
  Маски – омекчаващи, стягащи, изсушаващи, избелващи, тонизиращи, витаминни, лечебни. Нанасяне и отстраняване.
  Готови козметични маски
  Масажен кабинет – устройство, обзавеждане и организация на работното място.
  Изследване на кожата преди започване на масажа. Оглед и преценка.
  Техника на масажа.
  Класификация на масажните похвати:
  Поглаждане – видове, особености
  Разтриване – видове, особености
  Смачкване – видове, особености
  Ударни масажни похвати
  Вибрации – видове, особености
  Масаж на отделните части на тялото
  Масаж на гърба
  Масаж на лумбо – сакралната и седалищните части
  Масаж на долните крайници
  Масаж на корема
  Масаж на деколте
  Масаж на горните крайници
  Масаж на главата, врата и шията
  Масажна яка
  Рефлексомасаж
  Релаксиращ масаж
  Ароматомасаж
  Класически цял масаж
  Точков масаж
  Антицелулитен масаж
  Отслабващ масаж
  Спортен масаж. Тренировъчен масаж
  Масаж при главоболие
  Пластичен масаж
  Хидрофилен масаж
  Процедури в козметичния кабинет, провеждани при нормална и суха кожа. Основни ексфолиращи процедури.
  Процедури, прилагани при мазна кожа и черни точки (комедони). Дълбоко почистване на кожата. Екстракция на комедони.
  Процедури при акне и неговото третиране – мануални, медикаментозни, инструментални. Лечебни маски, разтвори и суспензии.
  Козметични грижи при различните форми на розацея
  Лечение на косопада на ниво козметични салони
  Козметично третиране на патологичната пигментация на кожата – при хлоазма, маски, разтвори, суспензии. Фотопротективни средства. Нанасяне на прикриващ грим.
  Видове козметични процедури при стареене на кожата.
  Ултра късо – вълнова терапия в козметиката
  Дезинкрустация и галванопунктура – приложение
  Електроепилация. Диатермо – коагулация на малки образования (брадавици, фибромки и др.)
  Парафинотерапията в козметиката. Методи за поставяне на парафинова маска на лицето.
  Дълбокото излющване на кожата и мястото му в козметиката. Видове пилинг
  Билкотерапия и приложението и в козметиката. Начини за приготвяне на най – използваните билки в козметиката
  Ароматерапия и приложението и в козметиката
  Лечебна гимнастика и козметика
  Декоративна козметика. Почистване и боядисване на вежди. Боядисване и извиване на мигли
  Маникюр. Педикюр
  Обезкосмяване – устройство на косъма
  Кола маска – видове и приложение. Начин на приготвяне и полагане
  Електроепилация. Депилатори и други методи

  2.2. Процедури за поддръжка на кожата на лицето и тялото

  Козметични средства, видове, видове състав въздействие
  Основни техники за релакс и премахване на стреса
  Процедури за поддръжка на кожата на лицето в козметичните салони
  Процедури за поддръжка на кожата на тялото в козметичните салони
  Мануални техники
  Производствена практика

Лектори