5410303-Декорация на сладкарски изделия

5410303-Декорация на сладкарски изделия

5410303-Декорация на сладкарски изделия

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Хлебар – сладкар код 541030 и специалност Декорация на сладкарски изделия 5410303.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

Цели на обучението

Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • спазва нормативната уредба на Република България за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
 • познава правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и сключения от него трудов договор;
 • притежава общи икономически знания за икономическите отношения и стопанското управление на страната, пазарни отношения, процеси и явления, факторите, които ги пораждат и движат, отражението им върху упражняваната професия;
 • работи успешно в екип и осъществява ефективна комуникация с колеги, с клиенти и с прекия ръководител, солидарно споделя отговорностите с останалите членове на екипа;
 • намира, въвежда и съхранява информация в компютър, работи с текстообработващи програми;
 • познава организацията на фирмата и йерархията на длъжностните лица; разбира своята роля в дейността на предприятието;
 • попълва стандартизирани разходно-нормативни документи за отчитане на производството – бланки, трудова автобиография, приходно-разходни документи, отчети за извършената работа или положен труд, заявки и др.

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка

– единна за всички професии от професионално направление „Хранителни технологии“

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • спазва санитарно-хигиенните норми и изискванията за опазване на околната среда;
 • класифицира основните хранителни суровини, материали и добавки, знае технологичното им предназначение, може да определя качеството им органолептично или чрез лабораторни анализи, борави с контролно-измервателни уреди и средства;
 • обяснява основните процеси и операции при производството на храни и напитки, може да работи с технологичното обзавеждане, знае правилата за транспорт и съхранение на суровини, полуфабрикати, опаковки и готова продукция;
 • запознат е със стандартизираната техническа и технологична документация за всяко изделие и владее професионалната терминология;
 • познава документацията на системите за контрол на качеството и безопасността на храните и умее да документира текуща информация.

Цели на обучението по специфичната за професията „Хлебар-сладкар“ задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава задължителната технологична документация за всяко изделие;
 • характеризира основните етапи от производството на изделието и технологичната им последователност, описва същността на технологичните процеси и операции, посочва техните параметри и показатели, разчита технологичните им схеми;
 • класифицира основните суровини и материали, характеризира техните свойства, анализира и оценява качеството им и посочва възможностите за употребата им;
 • транспортира, съхранява, подбира, дозира и подготвя суровини, материали и полуфабрикати, спазвайки технологичните инструкции и правила;
 • изработва различни видове изделия, спазвайки технологичната документация за всяко от тях;
 • декорира и оформя изделия, придавайки им добър естетически вид;
 • етикетира, опакова, съхранява и експедира готовата продукция съобразно установения ред и правила;
 • оценява качеството на полуфабрикатите и готовата продукция в съответствие с нормативните изисквания;
 • обслужва машини и съоръжения за подготовка и дозиране на суровини, замесване, делене, окръгляване, формиране, ферментация, термична обработка и опаковане, като спазва правилата и инструкциите за безопасна работа с тях;
 • борави безопасно с ръчни инструменти и пособия.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 5410303_1 ДСК_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

Лектори