5230502-Компютърни мрежи

5230502-Компютърни мрежи

5230502-Компютърни мрежи

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение чл. 10, ал. 3, т. 1; чл. 11 и чл.12,  където са определени условията и редът за придобиване на степен на професионална квалификация за професия Техник на компютърни системи – код 523050 и специалност Компютърни мрежи – код  5230501, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания. 

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма, които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания. Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията по изпитна програма, утвърдена от обучаващата организация и съобразена с всички нормативни изисквания. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Като резултат от обучението се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението, обучаваният трябва да:

 • знае и прилага основните правила за безопасна работа на работното място, познава и използва личните предпазни средства;
 • не замърсява с работата си околната среда;
 • осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип;
 • умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • участва при разпределяне на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачата, която му е възложена;
 • разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
 • справя се с предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език без наличието на усложнения.
 • познава основните материали, електронните елементи и модули, знае и прилага правилата за тяхното поддържане, транспорт и съхранение;
 • познава и спазва технологичната последователност за асемблиране на компютърна система и изграждане на компютърна мрежа;
 • умее да работи с електронно-измервателна апаратура;
 • да разчита техническа и технологична документация – схеми, чертежи, скици, спецификации;
 • познава организацията на фирмата и правомощията на длъжностните лица;
 • знае предназначението, функциите, начините на безопасна работа с инструменти, компютърни компоненти и измервателна апаратура;
 • разбира технологичната последователност на различните видове монтаж и настройка на компютърната система и компютърната мрежа;
 • прилага усвоените теоретични знания в конкретните условия на изграждане на компютърна мрежа по задание на клиента;
 • анализира реалните условия за работа и съобразно с тях да извършва необходимите трудови дейности, като конфигурира
 • оптимална мрежова структура;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие със заданието на клиента при спазени нормативни изисквания;
 • поддържа в изправно работно състояние изградена мрежова среда.

Уроци

 1. 5230502_1 Компютърни мрежи_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

Лектори