4820101-Икономическа информатика

4820101-Икономическа информатика

4820101-Икономическа информатика

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист – информатик код 482010 и специалност Икономическа информатика код  4820101.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

– познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

– умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа,

установява и поддържа делови отношения;

– познава стопанското устройство на страната, обяснява съществуващите икономически  отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;

– познава трудовото законодателство, своите права и задължения;

– умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства

на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;

– съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си и целенасочено планира

– участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;

– демонстрира творчески идеи, подходи и умения;

– умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни

– продукти и продукти за създаване на документи;

– владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена

– комуникация по професионални и други теми;

– спазва професионалната етика.

– познава структурата и организацията на предприятието;

правомощията на длъжностните лица;

– познава и прилага нормативните документи за работа в предприятието, правилата за изготвяне, обработване и съхраняване на документи и информация;

– организира ефективно работното си време и задачи;

– познава и прилага правилата за работа с устройствата от дадена компютърна система;

– работи с техническа документация, спецификации и стандарти;

– инсталира и настройва необходимия приложен софтуер;

– работи с програми за защита от вируси и компресиране на данни;

– познава принципите и правилата за организация на данни в база от данни;

– умее да създава текстови документи, да вгражда различни документи един в друг;

– умее да въвежда и форматира данни в електронни таблици;

– работи с формули и вградени функции в програми за електронни таблици;

– умее да представя данни в таблица във вид на графики и диаграми.

– познава основните формати и методи за съхранение на данни в електронен вид;

– умее да трансформира данни от един формат в друг, отстранява несъвместимости във формата и структурата на данните;

– работи със специализирани програми за сканиране на документи и преобразуване в текст;

– описва основните компоненти на база от данни и методите за свързване към тях;

– ориентира се в структурата на определена база от данни, намира връзката между

таблици и данни;

– създава заявки за извличане, добавяне, промяна и изтриване на информация в база от данни;

– използва инструментите в програмите за електронни таблици за извличане на

информация от база от данни;

– изготвя справки, отчети и презентации от информация в база от данни и електронни таблици в различни формати;

– извършва операции с данни през екранните форми на специализирани програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;

– генерира справки и отчети със средствата на специализираните програми за фирмено и бюджетно счетоводство и управление на бизнеса;

– умее да архивира и възстановява информация в база от данни;

– обработва данни от електронна поща;

– работи с електронен подпис.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 4820101_1 Икономическа информатика_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

Лектори