3460201-Административно обслужване

3460201-Административно обслужване

3460201-Административно обслужване

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Офис секретар код 346020 и специалност Административно обслужване код  3460201

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • познава основните икономически понятия;
 • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
 • разбира своята роля и отговорности в дейността на предприятието;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;
 • работи в екип, спазва етични норми на поведение при общуването;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
 • познава нормативните документи, свързани с изпълняваните дейности;
 • познава офисните административни процедури;
 • умее да изпълнява административни дейности, свързани с деловодство и архиви;
 • притежава знания и умения за планиране и отчетност, както и за създаване на работни приоритети;
 • умее да разпределя работата към помощния офис персонал и осигурява помощ и контрол на същия;
 • познава фирмената организация, йерархията и длъжностните характеристики на служителите;
 • работи с офис техника – компютър, телефон, факс, скенер, копирна машина, уред за унищожаване на документи, мултимедия;
 • притежава знания и умения за работа с отчетна документация, свързана с изпълняваните дейности;
 • познава изискванията и правилата за организацията и провеждането на бизнес срещи и работни мероприятия;
 • умее да води картотека „офис организатор“ с данни за клиенти и партньори и календарен план-график на мероприятията;
 • умее да стенографира и бързо пише при текстообработка на кирилица и латиница;
 • има знания и умения за водене на писмена бизнес кореспонденция;
 • умее да води картотеки и архивира документация на хартиен и магнитен носител със специализиран програмен продукт;
 • умее да протоколира срещи и мероприятия;
 • познава правилата на бизнес протокола при посрещане и изпращане на гости и посетители;
 • умее да подготвя и урежда пътувания във и извън страната.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3460201_1 Административно обслужване_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3460201_2 Административно обслужване_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Икономика и управление на фирмата

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  6. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика.

  Обща теория на счетоводната отчетност. Същност, място и роля на отчетната документация, видове стопанска отчетност, отчетни измерители, принципи на счетоводната дейност.
  Нормативна уредба на счетоводството, обекти на счетоводството, активи и пасиви на фирмата като обект на счетоводна отчетност.
  Стопански операции и процеси, условни активи и пасиви.
  Метод на счетоводството, елементи, счетоводни сметки и двойно записване. Балансово обобщаване и сводка на отчетните данни, оценка и калкулация.
  Текущо отчитане и систематично счетоводно отчитане. Система на аналитично отчитане.
  Периодично обобщаване на данни от текущото счетоводно отчитане. Годишно приключване и годишен счетоводен баланс.
  Отчитане на разчети с контрагенти, с персонала и съдружници, с бюджета, социално осигуряване, здравно осигуряване и други ведомства.
  Отчитане на разчети с подотчетни лица. Касово -счетоводна дейност Обща характеристика на финансовите средства.
  Отчитане на паричните средства - форми на безотчетни разплащания, отчитане на парични средства в лева и валута.
  Касови и банкови документи.
  Въведение в публичните финанси. Публично стопанство и публични блага. Теоретични основи на държавния бюджет. Бюджетна технология и бюджетен процес.
  Публични (държавни) разходи. Характеристика на основните видове държавни разходи. Приходна система на публичните финанси.
  Теоретични основи на данъците. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Неданъчни приходи.
  Местни финанси и бюджети. Формиране капитала на фирмата. Инвестиране на капитала.
  Печалбата и нейното разпределение. Система и методи на финансово планиране. Анализ на финансовото състояние на фирмата.
  Международни финанси.
  Валути и валутни операции.
  Организация на валутната дейност.
  Валутни условия и риск.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.

  7. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

 3. 3460201_3 Административно обслужване_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  2. Маркетинг

  Пазар - същност, определения и видове. Пазар на труда. Маркетингови концепции. Видове маркетинг. Теоретични модели на маркетинга.
  Видове търсене. Маркетингови проучвания. Потребление. Пирамидата на Маслоу. Квалификация на купувачите.
  Маркетингови стратегии. Ситуационен анализ (SWOT). Матрица на Ансоф. Матрица на пазарната стратегия върху печалбата (PIMS). Стратегически модел на Портър.
  Маркетингова политика и управление на маркетинга. Маркетинг-микс. Жизнен цикъл на стоката. Техники и инструменти за управление на маркетинга.
  Продуктова политика. Планиране на нов продукт. Сегментация на пазара. Избор на целеви пазар или пазарна ниша.
  Ценова политика. Основни ценови стратегии. Подход при ценообразуването.
  Пласментна политика. Канали за дистрибуция. Логистика.
  Комуникационен маркетинг. Рекламна политика.
  Public relation.
  Информационно осигуряване на маркетинговата дейност.
  Търговско представителство и посредничество.
  Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция.
  Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество.
  Консигнация като форма на търговско посредничество.
  Факторингът като форма на посредничество.
  Лизингово посредничество.
  Инвестиционно посредничество.
  Митническо посредничество.

  3. Работа с архив

  Изисквания към съвременното деловодство. Единна държавна система за деловодство
  Дейности при деловодното обслужване и изисквания към тях
  Видове документация. Организационно-разпоредителни и справочно-информационни документи
  Регистриране на документите и срокове за контрол. Инструкция за документационната дейност във фирмата
  Организиране на документационната дейност чрез номенклатурата на делата. Изисквания към номенклатурата
  Учрежденски (фирмен) архив. Експертиза на ценността на документите

  4. Организация на времето

  Времето като икономическо благо и фактор за разходи. Времето като ключов ресурс
  Планиране на времето: план-график на деня (записване на дейностите, преценка на необходимото време, предвиждане на резервно време)
  Анализ на “крадците на време” - упражнения, анкети
  Изготвяне, преработка и контрол на дневни план-графици
  Изготвяне на седмични, двуседмични и месечни план-графици
  Начини за оптимизиране на разговора по телефона в офиса. Подготовка за телефонен разговор. Структура на телефонен разговор. Грешки при телефонен разговор. Приключване.

  5. Езикова култура

  Видове текст. Правила за създаване на текст в зависимост от конкретната речева ситуация
  Характерни особености при прилагането на основни правописни норми в българския език
  Характерни особености при прилагането на основни пунктуационни норми в българския език
  Характерни особености при прилагането на основни правоговорни норми в българския език
  Практикум за затвърждаване на морфологичните норми на българския език
  Практикум за затвърждаване на синтактичните норми на българския език

  5. Учебна практика

  Бизнес кореспонденция
  Общуване на чужд език - бизнес-английски
  Информатика
  Маркетинг

  6. Производствена практика

 4. 3460201_Б Административно обслужване_Избираема ЗП

  Съдържание:

  Б. Избираема подготовка

Лектори