3451204-Икономика и мениджмънт

3451204-Икономика и мениджмънт

3451204-Икономика и мениджмънт

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Икономика и мениджмънт код  3451204.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
 • изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;
 • спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
 • разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област, може да работи с офис оборудването;
 • осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;
 • прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения.
 • познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място;
 • планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;
 • анализира промените в макро- и микро-обкръжаващата среда;
 • анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
 • описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
 • организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
 • организира транспортната дейност в предприятието;
 • посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
 • характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара; определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
 • описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
 • подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
 • проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
 • идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
 • прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.
 • познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и успешни подходи за управление на човешките ресурси;
 • анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
 • познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
 • познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране;
 • познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
 • характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н.;
 • подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 • прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 • прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;
 • характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
 • изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
 • изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
 • посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
 • анализира и прогнозира дейността на предприятието;
 • разработва основната структура на бизнес план.
 • познава основната професионална терминология на чужд език;
 • осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено) при изпълнение на професионалните си задължения;
 • ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в работата си.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3451204_1 Икономика и мениджмънт_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа. 43
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3451204_2 Икономика и мениджмънт_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  4. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция.

  5. Икономика и управление на фирмата

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

 3. 3451204_3 Икономика и мениджмънт_Специфична ЗЗП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Функции на мениджмънта. Управление на фирмата

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  2. Управление на предприятието

  Организационна структура и управление
  Същност и видове организационни структура.
  Предимства и недостатъци на организационните структури на управление.
  Работа в екип.
  Предприятието и обкръжаващата среда
  SWOT анализ.
  Микросреда и макросреда
  Влияние на факторите на обкръжаващата среда и рисковете за предприятието.
  Маркетингови изследвания
  Същност, обхват и планиране на маркетинговите проучвания.
  Методология на маркетинговите проучвания.
  Организация на маркетинговите проучвания.
  Маркетингова информационна система.

  3. Управление на персонала

  Управление на човешките ресурси – същност, равнища и участници. Външната среда за управлението на човешките ресурси в организацията
  Управление на човешките ресурси в организацията. Стратегии и политики за управлението на човешките ресурси.
  Анализи и прогнози за състоянието и развитието на човешките ресурси.
  Планиране на заетостта на човешките ресурси.
  Формиране на системата от човешки ресурси на организацията.
  Развитие на системата от човешки ресурси. Инвестиции в човешки капитал
  Организация на труда като функция в управлението на човешките ресурси.
  Управление на производителността на труда. Роля, фактори, стратегии, програми.
  Управление на изпълнението. Управление на трудовото възнаграждение.
  Управление на трудовите отношения. Колективно трудово договаряне

  4. Търговия

  Търговия на едро и търговия на дребно.
  Планиране на разходите и приходите при търговия на едро.
  Планиране на разходите и приходите при търговия на дребно.
  Продажби. Продажбена стратегия. Лични продажби. Личното продаване, ролята на продавачите за бизнеса, типове продавачи.
  Управление на продажбите. Роля на мениджъра по продажбите. Управление на продажбените сили. Управление на продажбите.
  Прогнозиране на продажбите. Информационни основи на управлението на продажбите. Методи за прогнозиране. Избор на метод за прогнозиране.
  Квотиране на продажбите. Поставяне на цели при продажбите. Предназначение.
  Видове квоти. Разработване на квоти, управление на квоти. Търговия на едро и търговия на дребно.
  Управление на териториите. Причини за усвояване на търговски територии. Процедури по разделяне на териториите. Проектиране на териториите.
  Характеристика на Купувачите. Подход към различните купувачи. Качества на хората, заети с продажбите. Статус на продавачите.
  Взаимодействие между купувачи и продавачи - процес на купуване. Компоненти на поведението на купувачите. Организация на купуването. Методи на управление.

  5. Цени и ценообразуване

  Цени и ценова политика.
  Предпоставки за разработване на ценова политика
  Методология и методи за определяне на цените
  Функции на цените: видове цени.

  6. Управление на проекти

  Определяне на проект - характеристики, видове проекти. Проектен цикъл - фази, управление и логика. Методи за управление на проектите.
  Идентифициране на проектни идеи. Техники за тестване на идеите - подход на логическа рамка, дърво на проблемите, дърво на целите. SWOT анализ. Матрица на логическа рамка - елементи. Практически насоки при попълване на логическа матрица на проект.
  Основни елементи на проекта. Цели, целеви групи, дейности, резултати, ресурси. Изготвяне на предложение за проект и попълване на апликационна форма. Бюджет на проект. Изисквания към бюджета на проекта. Оценка и подбор на проектите. Централизирани и децентрализирани процедури за подбор. Матрица за оценка на проектите. Съответствие с административните изисквания и критериите за участие. Оценка на проекто-предложението и на бюджета. Принципи и механизми за оценяване на проектите.
  Стартиране на проект. Субекти на изпълнението, проектна терминология. Роля и взаимодействие между координиращата и партньорските организации на проект. Ключови етапи при стартирането на проект. Водене на преговори и подписване на договор с финансираща организация. Нива на управлението на проект. Основни задачи при стартиране на проект. Експертен капацитет на организацията и формиране на екип по проекта. Партньорски организации, принципи на добрата партньорска практика. Източници и методи за събиране на информация за търсене на партньори.
  Изпълнение на проект. Типове изпълнение на дейностите - пряко и непряко. Търгове и подизпълнители. Насоки за управление на подизпълнителските организации. Финансов мениджмънт. Прогнозен паричен поток и управление на неговите елементи. Мониторинг на проект - ключови въпроси. Приключване на проект. Междинни и окончателен финансови и технически отчети.
  Комуникация и управление на проектния екип и бенефициентите. Екип по проекта и специфични комуникационни проблеми при управлението на проекти и успешни тяхното решаване. Основни предизвикателства пред ръководителя на проекти – ръководител екип, управление на информация, мониторинг и контрол на проектните дейности, оценка на използваните ресурси.
  Изготвяне на резюме на готов проект; формиране на примерен бюджет. Защита на предложенията и дискусия.
  Финансиращи програми на ЕС и други финансиращи организации.

  7. Търговско представителство

  Прогнозиране и планиране на търговската дейности. Същност и характеристика.
  Понятие за търговско представителство и видове.
  Правомощия на търговските представители.

  8. Обществени поръчки

  Законодателство в сферата на обществените поръчки.
  Понятие за обществена поръчка – същност и история.
  Етапи за провеждане на обществена поръчки
  Субекти, обекти, стойност и приложно поле.
  Органи и регистър на обществени поръчки.
  Предварително обявление, решение и обявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, документация за участие
  Изисквания към кандидатите, критерии за допустимост, оферта и гаранции
  Технически спецификации.
  Комисия, критерии за оценка.
  Прекратяване на процедура за обществена поръчка, договор за обществена поръчка.
  Видове процедури – открита, ограничена и процедура на договаряне с и без обявления
  Състезателен диалог, рамкови споразумения и система за предварителен подбор.
  Електронен търг и динамична система за доставки
  Специални правила за комуналния сектор.
  Обжалване и контрол.
  Специални и малки обществени поръчки.
  Предотвратяване на корупцията в обществените поръчки.

  9. Учебна практика

  Функции на мениджмънта. Управление на фирмата
  Управление на предприятието
  Управление на персонала
  Цени и ценообразуване.
  Управление на проекти
  Обществени поръчки
  Производствена практика

 4. 3451204_Б Икономика и мениджмънт ИП

  Съдържание:

  Б. Избираема подготовка

Лектори