3451202-Търговия

3451202-Търговия

3451202-Търговия

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Икономист код 345120 и специалност Търговия код  3451202.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава правната уредба за здравословни и безопасни условия на труд;
 • познава и прилага основните правила за безопасна работа с офис техниката на работното място;
 • познава и използва личните предпазни средства, не замърсява при работа околната среда;
 • формулира проблеми и въпроси;
 • прави отчет за извършената работа;
 • умее да работи в екип, да изпълнява конкретни задачи с членовете на екипа, като им съдейства и търси помощ от тях;
 • отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на поставените му задачи
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, предприятия, институции и държавата в тях, разбира взаимната връзка между икономика и околна среда;
 • изработва и оформя работна документация, прилага елементарни техники на презентиране;
 • спазва трудовото законодателство, разбира договорните отношения между работодател и работник, търси правата и спазва задълженията си съгласно Кодекса на труда;
 • разбира своята роля и значение в дейността на предприятието, както и необходимостта от непрекъснато повишаване на професионалната си квалификация;
 • разбира последствията от поведението си и поема отговорност за своите действия;
 • познава и прилага общите правила за работа с компютър, умее да ползва програмни продукти, както и съвременните технологии за изпълнение на технически задачи от професионалната му област;
 • може да работи с офис оборудването;
 • осъществява ефективна комуникация с клиентите на предприятието и с колегите си;
 • прилага иновационни подходи в дейността си и демонстрира предприемачески умения;
 • прилага знанията си по чужд език при осъществяване на устна и писмена комуникация с чуждестранни партньори.
 • познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • познава и прилага изискванията на нормативните актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес;
 • организира ефективно работното си време и работното си място;
 • планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата дейност;
 • оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания;
 • анализира промените в макро- и микрообкръжаващата среда;
 • анализира възможностите, заплахите, силните и слабите страни на предприятието;
 • описва основните документи и процеса за кандидатстване и управление на проекти, финансирани от ЕС;
 • организира, планира и контролира маркетинговата дейност;
 • организира транспортната дейност в предприятието;
 • посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
 • характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара;
 • определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
 • описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
 • подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
 • проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
 • идентифицира, проучва и класифицира доставчиците на материали, суровини, техника и оборудване, сервизни услуги;
 • прилага статистически методи при анализ на дейността на предприятието.
 • познава и прилага управленските функции и принципи, а така също и прогресивни подходи на персоналния мениджмънт;
 • анализира ситуацията, открива проблеми и разработва предложения за решаването им;
 • познава значението на качеството на продукта за съществуването и развитието на предприятието;
 • познава видовете разходи и процеса на калкулиране на цената, използва ги като инструмент при вземане на решения и планиране ;
 • познава взаимоотношенията на предприятието с финансови и нефинансови институции, разчита, разбира, интерпретира и обработва документацията, свързана с тях;
 • характеризира снабдяването, съхранението, изписването на суровини, материали, детайли, възли, незавършено производство и готова продукция и т.н;
 • подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 • прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, производство, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 • прилага унифицирани и стандартизирани форми на финансово-счетоводните документи;
 • характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
 • изготвя производствена програма на предприятието – номенклатура, асортимент и качество на продукцията;
 • изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
 • посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
 • анализира и прогнозира дейността на предприятието;
 • разработва основната структура на бизнес план;
 • съставя и чете документи от професионалната си област на чужд език;
 • описва предназначението и функциите на оборудването в търговията, както и начините за безопасна работа с него;
 • разпознава видовете техника, с която се работи в предприятието, и правилата за работа с нея;
 • описва и класифицира имуществото на предприятието;
 • познава технологията на търговските операции;
 • идентифицира българския и международния пазар на стоки по предмета на дейност на предприятието;
 • характеризира методите за проучване и сегментиране на пазара, определянето на целеви пазар, пазарна ниша и пазарен прозорец;
 • описва основните цели и структура на стоковата, пласментната, ценовата, комуникационната, сервизната и иновационната политика на предприятието;
 • идентифицира, проучва и класифицира доставчиците;
 • идентифицира, проучва и класифицира клиентите;
 • характеризира организацията на снабдяването, съхранението, пласмента (продажбите) и транспорта на търговското предприятие;
 • характеризира финансовите и нефинансовите институции и отношенията с тях;
 • посочва възможните рискове от настъпване на застрахователно събитие;
 • описва съдържанието и формите на търговски преговори;
 • подготвя презентация за дейността на предприятието на изложения и панаири;
 • познава и прилага механизмите за осъществяване на търговските операции;
 • подбира подходи и методи за позициониране на стоката на пазара;
 • ползва различни подходи и методи за осъществяване на контакти с клиенти;
 • характеризира дистрибуцията на стоките;
 • посочва формите на плащане при търговските операции;
 • характеризира приходите, разходите и финансовия резултат от търговската дейност;
 • проучва и анализира търсенето и предлагането на стоки;
 • обяснява ролята на цените;
 • проучва потребителското поведение и факторите, влияещи на начина за вземане на решение за покупка;
 • използва основните инструменти за реклама и стимулиране на продажбите;
 • избира формата на обслужване в зависимост от вида на търговското предприятие;
 • познава особеностите в управлението на търговската дейност;
 • изброява основните управленски функции и начините за вземане на управленски решения;
 • посочва основни подходи за разработване на бизнес стратегия;
 • анализира и прогнозира дейността на предприятието;
 • разработва основната структура на бизнес план;
 • прилага различни методи и техники за планиране дейността на предприятието – проучване, снабдяване, пласмент, съхранение, транспорт, администриране и др.;
 • подбира източниците на финансиране на дейността и управлява паричните потоци на предприятието;
 • характеризира основните показатели на стопанската дейност на предприятието;
 • ползва инструментариум за изготвяне на разходни норми за труд, материали, енергия и т.н.;
 • характеризира системата за контрол на изпълнението на задачите и оценка на качеството;
 • анализира и синтезира информация от различните отдели и предлага управленски решения;
 • разчита, изготвя и попълва документи, свързани с търговската дейност и документооборота в предприятието;
 • прилага унифицирани, стандартни форми на документи;
 • работи с финансово-счетоводни документи;
 • подготвя и съставя протоколи, сведения, доклади и отчет;
 • характеризира съдържанието и етапите на подготовка на административна, търговска, транспортна, складова, тръжна и проектна документация;
 • обработва, сортира и съхранява статистическа и друга информация;

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3451202_1 Търговия_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3451202_2 Търговия_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии.

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление.

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото.

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Икономика и управление на фирмата.

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала. 328
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт. 331

 3. 3451202_3 Търговия_Специфична ЗЗП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция.

  2. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика.

  Обща теория на счетоводната отчетност. Същност, място и роля на отчетната документация, видове стопанска отчетност, отчетни измерители, принципи на счетоводната дейност.
  Нормативна уредба на счетоводството, обекти на счетоводството, активи и пасиви на фирмата като обект на счетоводна отчетност.
  Стопански операции и процеси, условни активи и пасиви.
  Метод на счетоводството, елементи, счетоводни сметки и двойно записване. Балансово обобщаване и сводка на отчетните данни, оценка и калкулация.
  Текущо отчитане и систематично счетоводно отчитане. Система на аналитично отчитане.
  Периодично обобщаване на данни от текущото счетоводно отчитане. Годишно приключване и годишен счетоводен баланс.
  Отчитане на разчети с контрагенти, с персонала и съдружници, с бюджета, социално осигуряване, здравно осигуряване и други ведомства.
  Отчитане на разчети с подотчетни лица. Касово -счетоводна дейност Обща характеристика на финансовите средства.
  Отчитане на паричните средства - форми на безотчетни разплащания, отчитане на парични средства в лева и валута.
  Касови и банкови документи.
  Въведение в публичните финанси. Публично стопанство и публични блага. Теоретични основи на държавния бюджет. Бюджетна технология и бюджетен процес.
  Публични (държавни) разходи. Характеристика на основните видове държавни разходи. Приходна система на публичните финанси.
  Теоретични основи на данъците. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Неданъчни приходи.
  Местни финанси и бюджети. Формиране капитала на фирмата. Инвестиране на капитала.
  Печалбата и нейното разпределение. Система и методи на финансово планиране. Анализ на финансовото състояние на фирмата.
  Международни финанси.
  Валути и валутни операции.
  Организация на валутната дейност.
  Валутни условия и риск.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.

  3. Маркетинг. Пазарни отношения.

  Пазар - същност, определения и видове. Стоков пазар. Пазар на труда. Маркетингови концепции. Видове маркетинг. Теоретични модели на маркетинга.
  Видове търсене. Маркетингови проучвания - методи, техники и инструменти. Потребление - пирамидата на Маслоу. Квалификация на купувачите.
  Маркетингови стратегии - процес на стратегическо планиране. Ситуационен анализ (SWOT). Матрица на Ансоф. Матрица на пазарната стратегия върху печалбата (PIMS). Стратегически модел на Портър.
  Маркетингова политика и управление на маркетинга. Маркетинг-микс. Жизнен цикъл на стоката - видове и фази. Техники и инструменти за управление на маркетинга.
  Продуктова политика. Планиране на нов продукт. Сегментация на пазара. Избор на целеви пазар или пазарна ниша.
  Ценова политика. Основни ценови стратегии. Подход при ценообразуването.
  Пласментна политика. Канали за дистрибуция. Логистика.
  Комуникационен маркетинг. Рекламна политика.
  Public relation.
  Информационно осигуряване на маркетинговата дейност.
  Търговско представителство и посредничество.
  Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори.
  Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество.
  Консигнация като форма на търговско посредничество.
  Факторингът като форма на посредничество.
  Лизингово посредничество.
  Инвестиционно посредничество.
  Митническо посредничество.

  4. Търговия

  Търговия на едро и търговия на дребно.
  Планиране на разходите и приходите при търговия на едро.
  Планиране на разходите и приходите при търговия на дребно.
  Продажби. Продажбена стратегия. Лични продажби. Личното продаване, ролята на продавачите за бизнеса, типове продавачи.
  Управление на продажбите. Роля на мениджъра по продажбите. Управление на продажбените сили. Управление на продажбите.
  Прогнозиране на продажбите. Информационни основи на управлението на продажбите. Методи за прогнозиране. Избор на метод за прогнозиране.
  Квотиране на продажбите. Поставяне на цели при продажбите. Предназначение.
  Видове квоти. Разработване на квоти, управление на квоти. Търговия на едро и търговия на дребно.
  Управление на териториите. Причини за усвояване на търговски територии. Процедури по разделяне на териториите. Проектиране на териториите.
  Характеристика на Купувачите. Подход към различните купувачи. Качества на хората, заети с продажбите. Статус на продавачите.
  Взаимодействие между купувачи и продавачи - процес на купуване. Компоненти на поведението на купувачите. Организация на купуването. Методи на управление.

  5. Управление на проекти

  Определяне на проект - характеристики, видове проекти. Проектен цикъл - фази, управление и логика. Методи за управление на проектите
  Идентифициране на проектни идеи. Техники за тестване на идеите - подход на логическа рамка, дърво на проблемите, дърво на целите. SWOT анализ. Матрица на логическа рамка - елементи. Практически насоки при попълване на логическа матрица на проект.
  Основни елементи на проекта. Цели, целеви групи, дейности, резултати, ресурси. Изготвяне на предложение за проект и попълване на апликационна форма. Бюджет на проект. Изисквания към бюджета на проекта. Оценка и подбор на проектите. Централизирани и децентрализирани процедури за подбор. Матрица за оценка на проектите. Съответствие с административните изисквания и критериите за участие. Оценка на проекто-предложението и на бюджета. Принципи и механизми за оценяване на проектите.
  Стартиране на проект. Субекти на изпълнението, проектна терминология. Роля и взаимодействие между координиращата и партньорските организации на проект. Ключови етапи ори стартирането на проект. Водене на преговори и подписване на договор с финансираща организация. Нива на управлението на проект. Основни задачи при стартиране на проект. Експертен капацитет на организацията и формиране на екип по проекта. Партньорски организации, принципи на добрата партньорска практика. Източници и методи за събиране на информация за търсене на партньори.
  Изпълнение на проект. Типове изпълнение на дейностите - пряко и непряко. Търгове и подизпълнители. Насоки за управление на подизпълнителските организации. Финансов мениджмънт. Прогнозен паричен поток и управление на неговите елементи. Мониторинг на проект - ключови въпроси. Приключване на проект. Междинни и окончателен финансови и технически отчети.
  Комуникация и управление на проектния екип и бенефициентите. Екип по проекта и специфични комуникационни проблеми при управлението на проекти и успешни тяхното решаване. Основни предизвикателства пред ръководителя на проекти – ръководител екип, управление на информация, мониторинг и контрол на проектните дейности, оценка на използваните ресурси.
  Изготвяне на резюме на готов проект; формиране на примерен бюджет. Защита на предложенията и дискусия.
  Финансиращи програми на ЕС и други финансиращи организации.

  6. Учебна практика

  Бизнес комуникации и преговори.
  Общуване на чужд език - бизнес-английски.
  Информационни и комуникационни технологии.
  Маркетинг. Пазарни отношения.
  Цени и ценообразуване.
  Търговия.
  Производствена практика

 4. 3451202_Б Търговия_Избираема ЗП

  Съдържание:

  Избираема подготовка

Лектори