3450501-Малък и среден бизнес

3450501-Малък и среден бизнес

3450501-Малък и среден бизнес

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Сътрудник в бизнес-услуги код 345050 и специалност Малък и среден бизнес код  3450501.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • Познава и прилага основните правила за безопасна работа;
 • Работи с офис и производствено оборудване съгласно правилата за безопасна работа;
 • Не замърсява с работата си околната среда;
 • Познава стопанското устройство на страната, основните икономически отношения, процеси и явления;
 • Познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Осъзнава своята роля във фирмената дейност и необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • Умее да осъществява комуникации с колеги на различни нива и с клиенти на фирмата на български и чуждестранен език;
 • Участва при разпределяне на задачи между членовете на екипа, търси и оказва съдействие;
 • Отнася се отговорно към поставените задачи;
 • Умее да попълва бланки, да изготвя молба и CV на български и чужд език;
 • Умее да търси и съхранява информация с персонален компютър, създава документ, обработва текст, таблица и графика,
 • Ползва електронна поща и интернет.
 • познава структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура;
 • познава и прилага изискванията на нормативни актове при изпълнение на задълженията си, спазва правилата за обработване, сортиране и съхраняване на информацията;
 • разбира задълженията и отговорностите, които носи като участник в трудовия процес, организира ефективно работното си време и работното си място, планира и организира изпълнението на текущите си задачи, решава възникнали проблеми, свързани с трудовата му дейност;
 • оценява качеството на извършената работа съгласно нормативните изисквания и придобитата втора степен на професионална квалификация.
 • Познава правната рамка за развитие на малкия и средния бизнес в България;
 • Познава различни комуникационни схеми във фирмения мениджмънт;
 • Умее да работи с картотеки, дневници и документи;
 • Познава основните елементи на маркетинговата политика на фирмата;
 • Умее да прилага основни методи за проучване на пазара;
 • Познава основни видове реклама и различни средства за осъществяване на реклама;
 • Умее да изработва елементарни рекламни материали с компютърен софтуер (дипляни, листовки) и компютърна презентация;
 • Умее да изготвя различни стопански писма (заявка, оферта, рекламация и др.); документи за складиране и експедиране на продукция;
 • Познава различни канали за дистрибуция на стоки и услуги;
 • Умее да организира различни видове работни срещи и съвещания и да подготвя документи, свързани с тях (дневен ред, протоколи, помощни материали);
 • Познава основните механизми на счетоводната отчетност;
 • Умее да попълва първични счетоводни документи;
 • Умее да изработва опростен бюджет на малко предприятие (разпределяне на финансовите ресурси по приоритети).

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3450501_1 Малък и среден бизнес_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3450501_2 Малък и среден бизнес_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  7. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  8. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика.

 3. 3450501_3 Малък и среден бизнес_Специфична ЗЗП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Маркетинг. Пазарни отношения

  Пазар - същност, определения и видове. Стоков пазар. Пазар на труда. Маркетингови концепции. Видове маркетинг. Теоретични модели на маркетинга.
  Видове търсене. Маркетингови проучвания - методи, техники и инструменти. Потребление - пирамидата на Маслоу. Квалификация на купувачите.
  Маркетингови стратегии - процес на стратегическо планиране. Ситуационен анализ (SWOT). Матрица на Ансоф. Матрица на пазарната стратегия върху печалбата (PIMS). Стратегически модел на Портър.
  Маркетингова политика и управление на маркетинга. Маркетинг-микс. Жизнен цикъл на стоката - видове и фази. Техники и инструменти за управление на маркетинга.
  Продуктова политика. Планиране на нов продукт. Сегментация на пазара. Избор на целеви пазар или пазарна ниша.
  Ценова политика. Основни ценови стратегии. Подход при ценообразуването.
  Пласментна политика. Канали за дистрибуция. Логистика.
  Комуникационен маркетинг. Рекламна политика.
  Public relation.
  Информационно осигуряване на маркетинговата дейност.
  Търговско представителство и посредничество.
  Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори.
  Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество.
  Консигнация като форма на търговско посредничество.
  Факторингът като форма на посредничество.
  Лизингово посредничество.
  Инвестиционно посредничество.
  Митническо посредничество.

  2. Управление на проекти

  Определяне на проект - характеристики, видове проекти. Проектен цикъл - фази, управление и логика. Методи за управление на проектите
  Идентифициране на проектни идеи. Техники за тестване на идеите - подход на логическа рамка, дърво на проблемите, дърво на целите. SWOT анализ. Матрица на логическа рамка - елементи. Практически насоки при попълване на логическа матрица на проект.
  Основни елементи на проекта. Цели, целеви групи, дейности, резултати, ресурси. Изготвяне на предложение за проект и попълване на апликационна форма. Бюджет на проект. Изисквания към бюджета на проекта. Оценка и подбор на проектите. Централизирани и децентрализирани процедури за подбор. Матрица за оценка на проектите. Съответствие с административните изисквания и критериите за участие. Оценка на проекто-предложението и на бюджета. Принципи и механизми за оценяване на проектите.
  Стартиране на проект. Субекти на изпълнението, проектна терминология. Роля и взаимодействие между координиращата и партньорските организации на проект. Ключови етапи ори стартирането на проект. Водене на преговори и подписване на договор с финансираща организация. Нива на управлението на проект. Основни задачи при стартиране на проект. Експертен капацитет на организацията и формиране на екип по проекта. Партньорски организации, принципи на добрата партньорска практика. Източници и методи за събиране на информация за търсене на партньори.
  Изпълнение на проект. Типове изпълнение на дейностите - пряко и непряко. Търгове и подизпълнители. Насоки за управление на подизпълнителските организации. Финансов мениджмънт. Прогнозен паричен поток и управление на неговите елементи. Мониторинг на проект - ключови въпроси. Приключване на проект. Междинни и окончателен финансови и технически отчети.
  Комуникация и управление на проектния екип и бенефициентите. Екип по проекта и специфични комуникационни проблеми при управлението на проекти и успешни тяхното решаване. Основни предизвикателства пред ръководителя на проекти – ръководител екип, управление на информация, мониторинг и контрол на проектните дейности, оценка на използваните ресурси.
  Изготвяне на резюме на готов проект; формиране на примерен бюджет. Защита на предложенията и дискусия.
  Финансиращи програми на ЕС и други финансиращи организации.

  3. Алтернативни източници на финансиране

  Видове и структура на източниците на капитал за фирмите
  Емисии на ценни книжа - начини, процедури, посредници
  Собствено финансиране на фирмата
  Кредитно финансиране и дългосрочни заеми
  Среднопретеглена цена на капитала
  Специфични източници на финансиране - лизинг.
  Конвертируеми облигации

  4. Учебна практика

  Маркетинг
  Управление на проекти
  Алтернативни източници на финансиране
  Събиране, обработване и подготовка на необходими материали за предоставяне на Бизнес услуги
  Работа с клиенти и комуникативност

  5. Производствена практика

Лектори