3440301-Оперативно счетоводство

3440301-Оперативно счетоводство

3440301-Оперативно счетоводство

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Оперативен счетоводител код 344030 и специалност Оперативно счетоводство код  3440301.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • използва оборудването и офис техниката, като спазва правилата за безопасна работа и не замърсява околната среда;
 • познава основните икономически категории;
 • познава стопанското устройство на страната;
 • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;
 • разпознава юридическите форми на предприятията с техните положителни и отрицателни характерни особености; тяхното създаване, преобразуване и закриване;
 • различава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда; разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • умее да попълва документи при кандидатстване на работа, заявления и молби към работодателя във връзка с трудовото законодателство;
 • познава структурата на предприятието и може да открои ролята на оперативния счетоводител за спазване на финансовата дисциплина;
 • работи в екип, спазва етични норми на поведение;
 • съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;
 • съзнава необходимостта от непрекъснато осъвременяване на знанията и уменията, като се старае да повишава квалификацията си;
 • използва: текстообработваща програма, електронна таблица, база данни, намира информация в интернет; получава и изпраща писма, сканирани документи чрез електронна поща;
 • разчита документи на чужд език и осъществява комуникация на чужд език по повод възникнали обстоятелства, свързани с изпълнявани задачи.

Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка за професионалното направление „Счетоводство и данъчно облагане“.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;
 • опознава организацията и структурата на предприятията в различните отрасли;
 • разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици;
 • характеризира отчетните обекти в предприятията
 • познава счетоводното законодателство, принципите и методите на счетоводното отчитане;
 • познава нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване, и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;
 • познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
 • подбира статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна обработка и за анализ на финансовото състояние;
 • планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи;
 • умее да разпределя работата в екипа и помощния персонал, осигурява помощ и контрол на същия, подсигурява своевременното приключване на планираните дейности в срок.

Цели на обучението по специфичната задължителна професионална подготовка за професията „Оперативен счетоводител“.

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • знае характеристиката на отчетните обекти в предприятието и тяхната класификация;
 • спазва изискванията и регламентите на нормативните актове за признаване, оценка и счетоводно отчитане на отчетните обекти в предприятието;
 • познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери на стопанството;
 • знае характеристиката на международните сделки и сделките в рамките на ЕС и може да организира счетоводното им отчитане в предприятието;
 • познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси;
 • познава изискванията на финансовия и данъчния контрол върху дейността на предприятията;
 • планира и организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител;
 • съставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието;
 • работи със специализиран счетоводен програмен продукт и с програмните продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.;
 • проявява инициативност за подобряване на финансовата дисциплина и отчетност.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3440301_1.Оперативно счетоводство_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3440301_2 Оперативно счетоводство_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология. 31
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства. 147
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото. Финансово право. Търговско право

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  7. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  8. Обща теория, предмет и обект на счетоводството

  Възникване и развитие на счетоводството. Същност, характерни особености и значение.
  Измерители, използвани в счетоводството.
  Изисквания предявявани към предоставяната от счетоводството информация.
  Съдържание и структура на счетоводната теория.
  Счетоводна политика. Регулиране на счетоводството. Законова уредба на счетоводството.
  Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО).
  Въведение в публичните финанси. Публично стопанство и публични блага. Теоретични основи на държавния бюджет. Бюджетна технология и бюджетен процес.
  Публични (държавни) разходи. Характеристика на основните видове държавни разходи. Приходна система на публичните финанси.
  Теоретични основи на данъците. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Неданъчни приходи.
  Местни финанси и бюджети. Формиране капитала на фирмата. Инвестиране на капитала.
  Печалбата и нейното разпределение. Система и методи на финансово планиране. Анализ на финансовото състояние на фирмата.
  Международни финанси.
  Валути и валутни операции.
  Организация на валутната дейност.
  Валутни условия и риск.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.

  9. Организацията на счетоводство на предприятието

  Обща теория на счетоводната отчетност. Същност, място и роля на отчетната документация, видове стопанска отчетност, отчетни измерители, принципи на счетоводната дейност.
  Нормативна уредба на счетоводството, обекти на счетоводството, активи и пасиви на фирмата като обект на счетоводна отчетност.
  Стопански операции и процеси, условни активи и пасиви.
  Метод на счетоводството, елементи, счетоводни сметки и двойно записване. Балансово обобщаване и сводка на отчетните данни, оценка и калкулация.
  Текущо отчитане и систематично счетоводно отчитане. Система на аналитично отчитане.
  Периодично обобщаване на данни от текущото счетоводно отчитане. Годишно приключване и годишен счетоводен баланс.
  Отчитане на разчети с контрагенти, с персонала и съдружници, с бюджета, социално осигуряване, здравно осигуряване и други ведомства.
  Отчитане на разчети с подотчетни лица. Касово -счетоводна дейност Обща характеристика на финансовите средства.
  Отчитане на паричните средства - форми на безотчетни разплащания, отчитане на парични средства в лева и валута.
  Касови и банкови документи.

 3. 3440301_3 Оперативно счетоводство_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Индивидуален сметкоплан и принципът на двойното записване.

  Същност, строеж и значение на счетоводните сметки=
  Видове счетоводни сметки в системата на сметките.
  Двойното записване на стопанските операции по сметките.
  Текущо и периодично отчитане на стопанските операции.
  Хронологични и систематични записвания.
  Оборотна ведомост.
  Обобщаване и проверка на записванията в счетоводните сметки.
  Индивидуален сметкоплан.

  2. Метод на счетоводството, документооборот и инвентаризация.

  Същност на метода на счетоводството и неговите елементи (способи). Документация и инвентаризация.
  Същност и значение на документирането на стопанските операции.
  Счетоводните документи като техническо средство за осъществяване на способа документация.
  Документооборот. Съхранение и ползване на счетоводните документи. Класификация на документите.
  Същност на инвентаризацията като елемент на счетоводния метод Видове инвентаризация и ред за провеждането й Особености на документирането в условията на инвентаризация на счетоводния процес.

  3. Данъчно облагане. Социално и здравно осигуряване.

  Нормативно-законова уредба и трудово законодателство.
  Закон за ДДС и правилник за прилагането му.
  Закон за корпоративното подоходно облагане ЗКПО.
  Закон за данъците върху доходите на физически лица ЗДДФЛ.
  Трудово и социално законодателство – основни закони и трактовки.
  Основни положения, сравнителни таблици, основни счетоводни подходи.

  4. Финансови отчети – същност и съдържание.

  Общо представяне, Същност и предназначение Съдържание на финансовите отчети. Компоненти.
  Счетоводен баланс – информационна цел, основни понятия и структура.
  Отчет за доходите – информационна цел, основни понятия и структура.
  Отчет за собствения капитал - информационна цел, основни понятия и структура.
  Отчет за паричните потоци - информационна цел, основни понятия и структура.
  Приложение към финансовия отчет - информационна цел, основни понятия и структура.
  Отчет за управлението - информационна цел, основни понятия и структура.
  Събития след датата на баланса.
  Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.
  Съставяне, одитиране, приемане и публикуване на финансовия отчет.

  5. Финанси на предприятието. Управленско счетоводство и финансов мениджмънт.

  Същност и предназначение на управленското счетоводство Основни раздели.
  Планове, бюджети и прогнози.
  Показатели за рентабилност.
  Показатели за ликвидност.
  Финансова самостоятелност.
  Оценка на акции и предприятия.
  Групи предприятия.
  Концептуална рамка.
  Основи на финансовия мениджмънт.
  Стойност на парите във времето.
  Инвестиционни решения.
  Капиталово бюджетиране.
  Финансиране на фирмата.
  Управление на оборотния капитал.
  Финансов анализ на фирмата.
  Сливания и изкупуване на фирми.

  6. Учебна практика.

  Индивидуален сметкоплан и принципът на двойното записване.
  Метод на счетоводството, документооборот и инвентаризация.
  Данъчно облагане. Социално и здравно осигуряване.
  Финансови отчети – същност и съдържание.
  Финанси на предприятието. Управленско счетоводство и финансов мениджмънт.

  7.Производствена практика.

 4. 3440301_Б Оперативно счетоводство_Избираема подготовка

  Използване на информационни и комуникационни средства

Лектори