3440202-Митническо и данъчно обслужване

3440202-Митническо и данъчно обслужване

3440202-Митническо и данъчно обслужване

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Данъчен и митнически посредник код 344020  и специалност Митническо и данъчно обслужване код  3440202.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • формулира проблеми и въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната;
 • разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • участва активно при изпълнение на задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях;
 • отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на задачите, които са му възложени;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
 • разбира своята роля в дейността на организацията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма;
 • работи в екип;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация и работи с документация на чужд език;
 • познава отраслите в стопанството и особеностите, свързани с нормативните актове, регламентиращи тяхната дейност;
 • разграничава правата и задълженията на длъжностните лица в йерархията на стопанските единици;
 • познава отчетните обекти в предприятията;
 • познава основни документи от счетоводното законодателство;
 • работи в съответствие с изискванията и регламентите на нормативните актове, свързани с данъчното законодателство, социалното и здравното осигуряване и разбира необходимостта от проследяване на промените в тях;
 • познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното съставяне (изготвяне на счетоводните документи);
 • подбира статистическите методи, които се използват в данъчната и митническата практика;
 • прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на документи, разграничава и попълва стандартизирани и унифицирани документи;
 • оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания;
 • разбира основните митнически и данъчни понятия;
 • спазва изискванията и регламентите на нормативните актове и основните митнически документи;
 • използва данъчни, счетоводни, платежни и застрахователни документи;
 • познава структурата на данъчната и митническата администрация;
 • познава условията на външнотърговските сделки;
 • познава митническите режими, процедури по обмитяване и конвенции;
 • има знания и умения в областта на валутите, валутните курсове и изчисленията, свързани с тях при работа с митнически документи;
 • спазва технологията и механизмите за осъществяване на стопанските операции, свързани с прилагане на данъчните задължения;
 • спазва процедурите по данъчните проверки;
 • познава последствията от неспазване на данъчното и митническото законодателство за лицата и предприятията.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3451202_1 МДО_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация. 106
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3451202_2 МДО_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление.

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото. Финансово право. Търговско право.

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори.

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  7. Икономика и управление на фирмата. Стратегия на бизнеса. Планиране и прогнозиране

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  8. Обща теория, предмет и обект на счетоводството.

  Възникване и развитие на счетоводството. Същност, характерни особености и значение.
  Измерители, използвани в счетоводството.
  Изисквания предявявани към предоставяната от счетоводството информация.
  Съдържание и структура на счетоводната теория.
  Счетоводна политика. Регулиране на счетоводството. Законова уредба на счетоводството.
  Международни счетоводни стандарти (МСС/МСФО).
  Въведение в публичните финанси. Публично стопанство и публични блага. Теоретични основи на държавния бюджет. Бюджетна технология и бюджетен процес.
  Публични (държавни) разходи. Характеристика на основните видове държавни разходи. Приходна система на публичните финанси.
  Теоретични основи на данъците. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Неданъчни приходи.
  Местни финанси и бюджети. Формиране капитала на фирмата. Инвестиране на капитала.
  Печалбата и нейното разпределение. Система и методи на финансово планиране. Анализ на финансовото състояние на фирмата.
  Международни финанси.
  Валути и валутни операции.
  Организация на валутната дейност.
  Валутни условия и риск.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.

  9. Финанси на предприятието Финансов анализ.

  Същност и предназначение на управленското счетоводство Основни раздели.
  Планове, бюджети и прогнози. Показатели за рентабилност. Показатели за ликвидност.
  Финансова самостоятелност. Оценка на акции и предприятия. Групи предприятия. Концептуална рамка.
  Основи на финансовия мениджмънт.
  Стойност на парите във времето.
  Инвестиционни решения.
  Капиталово бюджетиране.
  Финансиране на фирмата.
  Управление на оборотния капитал.
  Финансов анализ на фирмата.
  Сливания и изкупуване на фирми.

 3. 3451202_3 МДО_Специфична ЗЗП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Валути и валутни операции

  Международни колективни валути
  Конвертируемост на валутите
  Национални валути
  Валутен пазар
  Организация на валутната дейност

  2. Финансова и данъчна система на Република България

  Класификация и обща характеристика на финансовата система. Правно регулиране. Държавни вземания. Финансов контрол
  Данъчната система на Република България
  Система на данъчните задължения
  Правен режим на данъчната система. Структура и система на данъчното право.
  Обекти. Данъчно задължени лица (данъчен длъжник). Данъчни правоотношения
  Правен режим на данъчния процес
  Данъчна администрация
  Финансово - данъчен контрол
  Данъчно облагателни актове
  Контрол върху данъчно облагателните актове
  Данъчно изпълнително производство
  Данъчно наказателно производство
  Специални данъчни правоотношения
  Правен режим на облагането с ДДС
  Правен режим на облагане на доходите на населението (ДОД)
  Правен режим на облагане на корпоративните доходи и печалба
  Правен режим на имущественото облагане на населението (ЗМДТ)
  Правен режим на облагане по ЗН и Даренията

  3. Стокознание и митническо тарифиране

  Същност и значение на митническото тарифиране
  Хармонизирана система
  Митническа тарифа
  Митнически конвенции
  Класиране на стоките по номенклатура

  4. Валутен и митнически контрол

  Обща характеристика на валутната система
  Регламентиране на дейността на обменните бюра
  Регламентиране на дейността на финансовите къщи
  Регламентиране на дейността на небанковите финансови институции
  Обекти на митнически контрол и надзор
  Мита – същност и видове
  Митническа тарифа – структура и характеристика
  Митнически декларации
  Административно-управленска структура на митническата администрация
  Такси и други приходи, събирани от митническата администрация
  Функции, задачи и правомощия на митническите органи
  Задължения на митническите органи

  5. Митническа политика

  Митническа администрация. Роля и значение на митницата. Структура на управление.
  Взаимоотношение на митницата с националните и чуждестранни служби и организации
  Мита и такси. Видове мита. Освобождаване на мита. Безмитен внос
  Произход на стоките. Сертификат за произход
  Митническа облагаема стойност (МОС). Определяне. Декларация за МОС
  Внос на стоки. Деклариране. Редовен внос
  Износ на стоки
  Митнически икономически режими
  Митнически контрол. Пътнически контрол на превозните средства. Контрол на пътниците и багажа. Стоки под митнически контрол
  Митнически конвенции
  Данък добавена стойност (ДДС)

  6. Работа с отчетни документи

  Отчетните обекти в предприятието.
  Стопански операции, свързани с разчетните взаимоотношения между предприятията, митническата и данъчната администрация, доставчици, клиенти и др.
  Стопански операции за приходи и разходи. Форма и съдържание на счетоводните документи.
  Търговски сделки в България, със страни от ЕС или извън ЕС и документите, свързани с тях

  7. Дейности по данъчно обслужване

  Основни понятия в областта на данъчното обслужване
  Обслужване на лица и предприятия при администриране на данъчните процеси по ЗОДФЛ
  Обслужване на предприятия при администриране на данъчните процеси по ЗКПО
  Обслужване на предприятия при администриране на данъчните процеси по ЗДДС
  Обслужване на лица и предприятия при администриране на данъчните процеси по Закона за акцизите и данъчните складове
  Обслужване на администрирането на данъчните процеси при организирането на хазартни игри
  Обслужване на лица и предприятия при администриране на данъчните процеси по Закона за местните данъци и такси

  8. Дейности по митническо обслужване

  Основни понятия и правила в областта на митническото обслужване
  Процеси във външната търговия. Международни търговски сделки. Основни документи. Валутни и финансови условия
  Форми на плащане и средства за предпазване от риск
  Основни реквизити при попълване на кредитни и платежни средства. Етапи в движението на менителницата
  Митническо обслужване. Декларации и други документи при обслужване на митническите процеси. Определяне на митните сборове
  ДДС и приложното му поле. Данък акциз и приложното му поле
  Последователни етапи на процеса - въвеждане на стоки и превоз до получаващото митническо учреждение
  Документооборот, класиране и съхранение на митническите документи
  Процедури при митническото обслужване.
  Общи разпоредби на конвенция "ТИР"
  Общи разпоредби на конвенция "АТА"
  Анализ на разрешаване и приключване с карнет "АТА", митнически режим "Временен износ с реимпорт", митнически режим "Транзит с реекспорт" и митнически режим с реекспорт
  Технология на документооборота, класирането и съхранението на митническите документи

  9. Учебна практика

  Стокознание и митническо тарифиране
  Работа с отчетни документи
  Дейности по данъчно обслужване
  Дейности по митническо обслужване
  Администриране на данъчната дейност
  Администриране на митническата дейност

  10. Производствена практика

Лектори