3430101-Банково дело

3430101-Банково дело

3430101-Банково дело

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Финансист код 343010 и специалност Банково дело код  3430101

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • търси правата и спазва задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колеги и с прекия си ръководител;
 • разбира своята роля в дейността на институцията, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с програмни продукти за текстообработване и електронни таблици;
 • работи в екип;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
 • познава нормативните актове в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • разбира и използва правилно понятията в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • познава организацията, дейностите и технологията на процесите в банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • спазва правилата за съставяне, обработване, сортиране, съхранение и архивиране на документи;
 • прилага организацията на документооборота във финансовата институция и дружеството;
 • познава същността, формите и функциите на парите;
 • прилага общите правила за водене на счетоводна отчетност в предприятията;
 • познава особеностите на счетоводната отчетност в банковото, застрахователното и осигурителното дело;
 • избира подходящи статистически методи при обработване на информация и данни;
 • обработва работна документация, както и документация на клиенти;
 • изпълнява своевременно административни дейности, свързани с длъжността му.
 • извършва банкови операции по: влогонабиране, предоставяне на кредити, преводи, движение на финансови и парични средства;
 • анализира финансовото състояние на кредитоискатели;
 • разпознава официалните парични единици и изброява отличителните знаци на фалшивите банкноти;
 • характеризира и изчислява лихви по кредити, влогове и други банкови операции;
 • характеризира валута, валутен курс и валутна политика;
 • изчислява стойности при обменни операции с валута;
 • работи със специализирани информационни продукти в областта на банковото дело, застраховането и социалното осигуряване;
 • работи с уред за разпознаване на фалшиви банкноти, броячна машина за банкноти и монети и терминал за дебитни и кредитни карти;
 • получава, съставя, обработва, класира, съхранява и архивира документи, свързани с водене на аналитични партиди на банковите клиенти, застрахованите лица и предприятия и осигурените лица;
 • обработва ценни пратки;
 • познава и характеризира видовете застраховки;
 • описва приходите и разходите на осигурителните фондове;
 • осъществява процедурите при оформяне на документацията по пенсиониране на лицата в съответствие с българското законодателство;
 • умее да прилага процедурите по ликвидация и обезщетения на щети;
 • разпознава и оценява рисковете в застрахователната и презастрахователната дейност;
 • разпознава и оценява рисковете при управление на осигурителните фондове.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3430101_1 Банково дело_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3430101_2 Банково дело_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.

  5. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

  6. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция.

  7. История на банковата система и банкирането

  Същност на парите.
  Функции на парите.
  Развитие на платежната система.
  Електронни пари.

  8. Финансова система и финансово посредничество. Характеристика

  Видове финансови посредници.
  Според това дали финансовите посредници имат издаден лиценз от БНБ или друга лицензирана институция - Финансови посредници с лиценз, Финансови посредници без лиценз.
  Според мястото и функциите на финансовите посредници в икономиката - Банки (Централна банка и Търговски банки), Небанкови финансови посредници (пенсионни фондове, застрахователни компании, лизингови компании, взаимни фондове, брокерски къщи и др.).
  Финансова система - функции, регулация.
  Нормативна уредба на финансовата система: Закон за БНБ, Закон за кредитни институции, Закон за гарантиране на влогове в банките, Закон за парични преводи, електронни платежни инструменти, платежни системи, Закон за особените залози, Закон за мерки срещу изпиране на пари, Наредба на БНБ за приложение закона за кредитни институции.
  Вътрешно-банкова нормативна уредба- Тарифа за лихвите, таксите и комисионните които банката ще събира, Правила за кредитните сделки на банката, Правила за обслужване на клиентските сметки, Правила за сделки с ценни книжа на банката, Правила за разплащанията.

  9. Централна банка

  Функции на ЦБ - Емисионна политика, Парична политика, Банков надзор. Независимост на ЦБ. Структура на ЦБ.
  Регламентиране дейността на ЦБ. В Закона за ЦБ се определят:
  - Функцията на ЦБ
  - Контрол от ЦБ върху търговските банки
  - Контрол върху дейността на ЦБ
  Органите на управление на ЦБ:
  1.Управителен съвет
  2.Управител
  3.Подуправител
  4.Помощни органи
  Валутен борд - основни характеристики и принципи. Предимства и недостатъци.

  10. Финансови инструменти. Видове. Характеристика

  Лихвата като цена на парите – стойност на парите във времето, изчисляване на лихва, доходност до падежа, реална и номинална лихва.
  Държавни ценни книжа.
  Дългови ценни книжа.
  Акции. 248
  Финансови деривати – фючърси, форуърди, опции, структурирани продукти.

  11. Търговска банка. Характеристика. Дейности, осъществявани от търговските банки.

  Извършване на безналични преводи.
  Издаване и администриране на електронни платежни инструменти.
  Приемане ценности на депозит.
  Търговия с чуждестранна валута.
  Финансов лизинг.
  Гаранционни сделки.
  Търговия с ценни книжа.
  Емисия на ценни книжа.
  Банкови сейфове и касети.

  12. Видове търговски банки

  В зависимост от собствеността на капитала: държавни и частни.
  Според пространствения обхват на банката- локални, регионални, национални, международни.
  Според размера на капитала на банката - малки, средни и големи банки.
  Според вида и обема на предлаганите услуги - специализирани банки, универсални ТБ.

  13. Организационна структура на ТБ

  Основни звена в организационната структура на банката - Централно управление на банката, Клонова мрежа.
  Органи на управление на банката:
  Общо събрание,
  Надзорен съвет,
  Управителен съвет
  Управители
  Изпълнителни директори
  Комитет за управление Активите и Пасивите на банката
  Кредитен съвет
  Кредитен комитет, Вътрешен контрол

  14. Активи и пасиви на ТБ.

  Баланс на ТБ.
  Активи на ТБ. Характеристика, видове банкови активи. Управление на активите.
  Според това какъв риск генерират за банката: безрискови активи, нискорискови активи, средно рискови активи, високорискови активи.
  Според предназначението на активите и дохода, който осигуряват: 253
  - финансови активи - касови наличности (парични средства, разплащателни и депозитни сметки на банката, депозити в други банки), кредити, ценни книжа,
  - нефинансови активи - сгради, машини, оборудване и други нефинансови активи.
  Пасиви на ТБ. Характеристика.
  Видове пасиви - Привлечени средства, Собствен капитал.
  Управление на пасивите - Операции на паричния пазар, Ресконтиране на Ценни книжа, Операции на международните финансови пазари.

  15. Депозитни операции на ТБ.

  Характеристика на депозита - депозитът е определена сума пари, която лицето (физическо или юридическо) е внесло по сметка в банката.
  Вид на депозита: срочен, безсрочен.
  Сума, Срок и Валута на депозита.
  Ценови условия по депозита: лихви, такси и комисионни.
  Видове депозити според срока - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни.
  Видове депозити според валутата - депозити в национална и чуждестранна валута.
  Видове депозити според депозанта - депозити от граждани, депозити от нефинансови предприятия, депозити от финансови предприятия, депозити на правителството и държавата.
  Видове депозити според условията на депозита- стандартни депозити и структурни депозити.
  Видове депозити според начина на получаване на лихвата - депозити с декуразивна лихва, депозити с антиципатична лихва (авансова).
  Система за гарантиране влоговете в банките. Основни цели:
  - Да защити спестяванията на депозантите
  - Да предотврати паническо изтегляне на суми от банките
  - Да засили междубанковите конкуренции 256
  Финансиране на системата за гарантиране на депозитите.

  16. Банкови разплащания

  видове плащания:

  - за доставка на стоки или услуги
  - за заплати, наеми, хонорари и др.
  - за данъци, мита, акцизи
  - свързани с кредитни взаимоотношения
  - свързани с международните икономически отношения на страната
  предимства на безкасовите разплащания пред касовите:
  - гарантират сигурно, бързо и удобно разплащане
  - избягват се съществуващите недостатъци при касовите плащания
  обща схема на платежния процес
  Вътрешна система и процес на плащанията. Банкови разплащания в България. нормативна уредба.
  видове сметки които могат да се откриват в страната: Разплащателни сметки, Депозитни сметки, Бюджетни сметки, Набирателни сметки, Акредитивни сметки, Спестовни сметки, Ликвидационни сметки, Особени сметки
  форми на безналични разплащания в България - Директен превод между банкови сметки, Директен дебит, Акредитив, Плащане с чекове, Плащане с банкови карти
  Международна система за плащанията
  платежни и кредитни инструменти в международните плащания - Пощенски превод, Телексен превод, Превод чрез системата S.W.I.F.T., Чек, Запис на заповед, Менителница
  форми на международни банкови разплащания – Акредитив, Документарно инкасо, Открита сметка, Свободен превод
  Платежен оборот- съвкупността от всички плащания в една страна към определен момент

  17. Банкови карти

  Видове карти в зависимост от правата, които дават – Дебитни, Кредитни
  Операции, осъществявани с банкови карти:
  - Теглене на пари в брой
  - Прехвърляне на средства от една сметка в друга
  - Извършаване на плащания по задължения на картодържателя
  - Внасяне на суми в брой
  - Справки за състоянието на картата
  Основни видове лимити: Дневен лимит, Седмичен лимит, Месечен лимит.

  18. Банкови кредити

  Основни характеристик:

  1.Основни елементи на договора за кредит:
  -Информация за кредитора /банката/
  -Информация за кредитополучателя
  -Предназначение на кредита
  -Валута на кредита и Сума на кредита
  -Срок на кредита
  -Начин на погасяване
  -Ценови условия по кредита (лихви, такси и комисионни)
  -Застраховки по кредита
  -Обезпечения по кредита
  -Погасителен план на кредита
  Основни етапи:
  - Отпускане на кредита
  - Погасяване на кредита

  Видове кредити:

  Според срока на погасяване - краткосрочни, средносрочни, дългосрочни
  Според вида на валутата - кредити в национална и чуждестранна валута
  Според начина на погасяване - еднократно погасяване и кредити погасявани с периодични вноски
  Според предназначението - кредити за оборотни средства и кредити с инвестиционни предназначения
  Според наличието на обезпечения - необезпечени кредити, частично обезпечени, напълно обезпечени кредити
  Според вида на обезпечението- кредити обезпечени с поръчителство, кредити обезпечени с движимо имущество, кредити обезпечени с недвижимо имущество, кредити със смесено обезпечение
  Според отрасъла за който се отпуска кредита
  Най-често използваните банкови кредити:
  Контокорентен кредит
  Сконтов кредит
  Акцептен кредит
  Ломбарден кредит
  Авален (авалов) кредит
  Бланков кредит (или кредит на открито)
  Риск при кредитните операции. Основни принципи за намаляване на риска
  Кредитна политика на ТБ
  типове кредитна политика на банката - консервативна, агресивна
  Фактори, влияещи върху кредитната политика на банката:
  - макроикономически (външни) фактори:- пазарът, конюнктурата, цикличността в икономиката, политиката на ЦБ, банков надзор
  - микроикономически (вътрешни) фактори- Prf на банката, ликвидност на ТБ, лихвена политика на банката
  Кредитен портфейл на ТБ
  Анализ на кредитоспособността на клиенти
  Банкови гаранции - за участие в търгове, за да послужат пред други фирми, да послужат пред банки, пред митници
  Обезпечение по кредитните сделки – ипотека, залог, поръчителство
  Търговски, потребителски и ипотечни кредити

  19. Доверителни операции на ТБ.

  Характеристика на доверителните операции - доверителни са операциите, свързани с управление на имущества на клиентите на банката, управление на портфейли от ценни книжа и други банкови услуги.
  Причини за възникване на Доверителните операции.
  Видове доверителни услуги на банките:
  - консултации по определени финансови въпроси касаещи фирмите и гражданите
  - управление на свободните парични средства на лицата
  - управление на портфейли от ценни книжа
  - управление на недвижимости
  - финансово представителство
  - предоставяне на анализи: отраслови и национални.

  20. Операции с ценни книжа на банките.

  Емисия на собствени ценни книжа.
  Емисия на ценни книжа по поръчка и заявка на клиент на банката.
  Покупка ценни книжа с цел увеличаване на печалби и формиране на портфейл.
  Класификация на операциите с ценни книжа на банките.
  Емисия на ценни книжа.
  Гаранти на емисията.
  Консултанти по емисията.
  Посредници при търговията.
  Трезор на ценни книжа.
  Клиенти на борсовия пазар.

  21. Валутни операции на ТБ. Цели на валутната търговия на банките.

  Покупка на валута за извършване на плащания към клиенти на банката (вносители на стоки).
  Продажба на валута от постъпващите в полза на банковите клиенти чужди валути от осъществени плащания (износители).
  Осигуряване стабилността на Националната парична единица.
  Осъществяване на сделки с валути с цел реализиране печалби от банките.
  Видове валутни операции на банките - спот валутни сделки и Срочни валутни сделки.

 3. 3430101_3 Банково дело_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Нормативни актове и работна документация в областта на банковото дело

  Документите, използвани в банковото обслужване.
  Документооборот в банката и задълженията на служителите на различните работни места.
  Сортиране, класиране и архивиране на работна документация.

  2. Работа с клиенти при разплащания в страната и чужбина

  Видове банкови сметки, които се откриват в банката.
  Условия, хронология и документи за откриване на банкови сметки.
  Откриване на банкови сметки на юридически и физически лица.
  Форми на разплащания в страната и с чужбина.
  Стандарти за отчитане на ефекта от промяната във валутните курсове при разплащания с чужбина и водене на валутни сметки.
  Реквизити на преводните документи според формата на плащане.
  Информационна система за банково обслужване.
  Структура на банковия сметкоплан.
  Счетоводни записвания при обработка на документите за плащане и преводи.
  Банкови извлечения и информация за движението на паричните средства по банковите сметки на клиентите.
  Правила за откриване, класиране и архивиране на досие (папка) на банков клиент/титуляр на сметка.
  Справки и отчети за разплащанията през работния ден.

  3. Работа с клиенти по касови операции

  Стандартизирани банкови документи по касови операции.
  Официални парични средства на страната, основни валути и валутен курс.
  Приемане на парични суми от клиенти.
  Сверяване на личните данни на клиентите и отразената в документите информация.
  Контролиране на подписите върху документите в съответствие със спесимена и пълномощното, когато това изисква банковата операция.
  Обменни операции с валути, прилагане на съответните курсове.
  Използване на машина за броене на банкноти и монети, на уред за разпознаване на фалшиви банкноти, на терминал за дебитни и кредитни карти.
  Въвеждане на информацията от касовата операция в специализираната програма за банково обслужване.
  Сортиране на паричните средства и на документите от работния ден. Предаване за последваща обработка според организацията на документооборота в банката.
  Съставяне на касов отчет при приключване на работния ден.

  4. Работа с клиенти по обслужване на влогове и депозити

  Стандартизирани документи при банковите операции по обслужване на влогове и депозити.
  Хронология на процесите по обслужване на влогове и депозити.
  Документи за откриване на сметки за влогове и депозити в левове и валута.
  Консултиране на клиентите за правилата и лихвената политика на банката по влогове и депозити.
  Лихвена политика на банката по влогове и депозити. 8
  Осчетоводяване на движението на паричните средства при откриване и закриване на влогове и депозити.
  Въвеждане на информация и данни в приложния програмен продукт на банката за откритите и закрити влогове и депозити.
  Информиране на клиентите за падежите на откритите банкови сметки за влогове и депозити.
  Водене на картотека на аналитичните партиди по влоговете и депозитите.
  Информиране на клиентите при промяна на условията, лихвените проценти, предлагане на специални условия, бонуси, промоции и др.
  Предоставяне на извлечения на клиентите за наличностите и оборотите по влогове и депозити.
  Изготвяне на справки и отчети за водените влогове и депозити

  5. Работа с клиенти по отпускане на кредити

  Нормативни актове в банковото дело, свързани с отпускането на кредити.
  Вътрешни правила на банката при отпускане на кредити.
  Документи, които трябва да бъдат съставени, получени и обработвани при отпускане на кредити.
  Видове кредити и особеностите им.
  Кредитна политика на банката.
  Лихва, проста лихва, сложна лихва, прилагани при отпускане на кредити.
  Анализиране на финансовото състояние на кредитоискателя.
  Необходими документи, които трябва да представи кредитоискателят за отпускане на кредит.
  Обезпечение и гаранция по кредит.
  Информация от вещи лица, оценители и др. при отпускане на кредити.
  Комплектоване на документите при отпускане на кредит и предоставяне в отдел на банката за становище и одобрение.
  Откриване и закриване на ипотека.

  6. Работа с клиенти по обслужване на кредити

  Вътрешни правила на банката при обслужване на кредитите.
  Документи, които трябва да бъдат съставени, получени и обработвани при обслужване на кредити.
  Осчетоводяване на банковите операции по обслужване на кредити посредством информационната система на банката.
  Информиране на кредитополучателите за падежите на главницата и лихвите.
  Водене на аналитичните партиди на отпуснатите кредити.
  Предоставяне на извлечения на клиентите по банковите сметки за кредити и лихви.
  Изискване на текущи справки за финансовото състояние на кредитополучателите.
  Анализиране на възможностите за текущо погасяване на главницата и лихвата по отпуснати кредити.
  Информиране на кредитополучателите при промяна в лихвените проценти и други условия, засягащи отпуснатите кредити.
  Изготвяне на справки и отчети за отпуснатите и погасените кредити, начислените и погасени лихви, кредитите в просрочие, лихвите в просрочие и друга информация, свързана с обслужваните кредити.

  7. Работа с клиенти по обслужване на сейфове, трезори и други услуги, предоставяни от банките.

  Съставяне и обработване на документи. Тарифи за предоставяните услуги на банката.
  Условията на предлаганите услуги.
  Водене на картотека на аналитичните партиди на клиентите по предоставяните услуги.
  Информиране на клиентите за сроковете на договорите за ползваните услуги и условията за тяхното продължаване.
  Информиране на клиентите за промяна в условията и политиката на банката по предлаганите услуги.

  8. Електронно банкиране

  Характеристика на електронното банкиране.
  Комуникация между клиентите и банката - по телефонна линия или чрез интернет.
  Услуги, които клиентите могат да ползват в банките при електронното банкиране:
  - Заявки за извършване на плащания
  - Заявки за извършване на банкови услуги, за които е необходимо предизвестие
  - Справки и запитвания за информация по сметки на клиента- Достъп до обща банкова информация.

  9. Търговия на финансовите пазари

  Основни финансови пазари:

  - валутен;
  - фондов
  - фючърсен
  - дългови ценни книжа
  Търговски сесии и пазарни участници.
  Транзакции на валутния пазар – спот и срочни.
  Брокери за онлайн търговия с валути.
  Фундаментален анализ.
  Технически анализ – тренд и консолидация, нива на подкрепа и съпротива, технически индикатори и конфигурации, волатилност.
  Стратегии за търгуване на финансовите пазари – правила за вход и управление на позицията, управление на капитала. Полезни стратегии за търгуване.
  Търгуване с опции и фючърси.

  10. Учебна практика

  Работа с информационна система за банково обслужване.
  Осчетоводяване движението на паричните средства при откриване и закриване на влогове и депозити.
  Сортиране, класиране и архивиране на работна документация

  11. Производствена практика

Лектори