3410401-Търговия на едро и дребно

3410401-Търговия на едро и дребно

3410401-Търговия на едро и дребно

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Търговски представител код 341040 и специалност Търговия на едро и дребно код  3410401

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • характеризира основните икономически понятия;
 • знае правните норми, регламентиращи фирмената дейност;
 • умее да общува, като се съобразява с психологията на клиента;
 • умее да работи в екип и прилага принципите на екипната работа;
 • умее да води ефективна комуникация и делови отношения и да оформя деловата кореспонденция;
 • разбира своята роля в дейността на дружеството, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, използва програми за текстообработване, електронни таблици и презентации;
 • използва информационни материали и осъществява комуникация на чужд език.
 • познава законодателството в своята сфера и съответните административни процедури;
 • характеризира формите, принципите и методите на търговското посредничество;
 • обяснява организацията на промишлената, транспортната и търговската дейност;
 • описва основните стоковедни характеристики на стоките;
 • изброява основните методи и правила за транспорт, съхранение и употреба на стоките;
 • познава и подбира методите за контрол върху качеството на стоките;
 • познава и описва технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и продажбата на стоките;
 • познава и описва изискванията за документиране на доставките и продажбите на стоки;
 • умее да работи с офис техника – телефон, факс, компютър, принтер, скенер, копирна машина;
 • познава основните елементи на маркетинговата политика;
 • използва ценовата политика и знае ролята на цените;
 • познава изискванията на данъчното облагане;
 • спазва етичните норми на поведение и бизнес етикета при общуването си с колеги и клиенти.
 • набира, обработва и анализира информация за пазара; обработва запитвания на клиентите;
 • може да прогнозира, планира и организира дейността по реализиране на продуктите на дружеството;
 • познава правилата на бизнес логистиката;
 • умее да води преговори и прилага ефективни търговски контакти за реализация на стоки и продукти;
 • умее да презентира качествата на предлаганите продукти;
 • разбира психологията на потребителя, потребителските вкусове и предпочитания, особеностите на потребителското поведение и факторите, които му влияят;
 • умее да провежда ефективен контрол на продажбите;
 • може да прилага продуктовата и дистрибуционнатa политика;
 • използва подходящи статистически методи и модели за анализ;
 • събира, обработва и разчита маркетингова информация;
 • извършва проучвания и анализира потребителското поведение;
 • подготвя писма, оферти, сделки и оформя договори съгласно изискванията на български и международни стандарти и правилата за регистриране, класифициране и архивиране на документи.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3410401_1 Търговия на едро и дребно_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3410401_2 Търговия на едро и дребно_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Държавно управление

  Национална власт - президент и вицепрезидент на България. Области на компетентност, правомощия; права на президента при приемане на закони, как се прилага президентското вето, президентски укази.
  Народно събрание - законодателна власт. Компетенции, структура.
  Министерски съвет - изпълнителна власт. Министерства.
  Областна власт. Функции на областния управител и областната администрация. Национално сдружение на общините.
  Общинска власт. Изпълнителна власт на общинско ниво. Законодателна власт на общинско ниво. Общински бюджет.
  Общинска собственост – същност. Право на общината да стопанисва своите имоти. Решения и контрол при изпълнението им.

  4. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.
  Финансово право.
  Търговско право.

  5. Икономика и управление на фирмата

  Фирмата като основа за развитие на дребен и среден бизнес.
  Същност, принципи и методи на стопанско управление. Организационно-икономически форми.
  Субекти и обекти на управление на фирмата.
  Мениджмънт на фирмата. Същност и видове управленски решения.
  Стратегическо управление и планиране на фирмата. Същност и съдържание на стратегическото управление.
  Планиране на дейността. Планиране и прогнозиране. Технология на планирането. Показатели за планиране на фирмата.
  Финансово планиране.
  Фирмено преструктуриране. Пазарна стратегия за иновации и инвестиции.
  Управление на човешкия фактор на фирма. Мотивационно управление и стимулиране на персонала.
  Фасилити мениджмънт – управление на сгради и съоръжения. Енергиен мениджмънт.

  6. Счетоводство и финанси на фирмата. Валута и валутни операции. Статистика.

  Обща теория на счетоводната отчетност. Същност, място и роля на отчетната документация, видове стопанска отчетност, отчетни измерители, принципи на счетоводната дейност.
  Нормативна уредба на счетоводството, обекти на счетоводството, активи и пасиви на фирмата като обект на счетоводна отчетност.
  Стопански операции и процеси, условни активи и пасиви.
  Метод на счетоводството, елементи, счетоводни сметки и двойно записване. Балансово обобщаване и сводка на отчетните данни, оценка и калкулация. 311
  Текущо отчитане и систематично счетоводно отчитане. Система на аналитично отчитане.
  Периодично обобщаване на данни от текущото счетоводно отчитане. Годишно приключване и годишен счетоводен баланс.
  Отчитане на разчети с контрагенти, с персонала и съдружници, с бюджета, социално осигуряване, здравно осигуряване и други ведомства.
  Отчитане на разчети с подотчетни лица. Касово -счетоводна дейност Обща характеристика на финансовите средства.
  Отчитане на паричните средства - форми на безотчетни разплащания, отчитане на парични средства в лева и валута.
  Касови и банкови документи.
  Въведение в публичните финанси. Публично стопанство и публични блага. Теоретични основи на държавния бюджет. Бюджетна технология и бюджетен процес.
  Публични (държавни) разходи. Характеристика на основните видове държавни разходи. Приходна система на публичните финанси.
  Теоретични основи на данъците. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Неданъчни приходи.
  Местни финанси и бюджети. Формиране капитала на фирмата. Инвестиране на капитала.
  Печалбата и нейното разпределение. Система и методи на финансово планиране. Анализ на финансовото състояние на фирмата.
  Международни финанси.
  Валути и валутни операции.
  Организация на валутната дейност.
  Валутни условия и риск.
  Статистика като наука. Източници информация. Финансова статистика и финансови изчисления.

  7. Управление на човешките ресурси (УЧР). Фирмена култура.

  Възникване и развитие, същност и особености на УЧР.
  Функции на звеното по УЧР. Разработване на стратегия за развитие на ЧР във фирмата.
  Планиране на ЧР. Определяне на потребностите от персонал.
  Анализ на длъжността. Длъжностна характеристика. Набор и подбор на персонала. Методи. Интервю – подготовка, характеристика на CV и мотивационно писмо.
  Възнаграждение на персонала. Оценка на представянето. Мотивация. Обучение и развитие.
  Организационна култура - същност, обект, обхват. Основни елементи на фирмената култура. Фирмени ценности.
  Конфликтите в деловия живот - източници, разновидности в проявите. Отрицателен резултат от конфликта. Полезност на конфликтите в деловите структури. Конфликтната личност. Пътища за отстраняване на междуличностните сблъсъци.
  Качество на трудовия живот - длъжността като фактор за мотивация и удовлетвореност. Кариеров капитал.

 3. 3410401_3 Търговия на едро и дребно_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Бизнес комуникации и преговори

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  2. Маркетинг

  Пазар - същност, определения и видове. Стоков пазар - видове и характеристика. Пазар на труда. Пазарна конюнктура. Структура и поглъщаемост на пазара. Маркетингови концепции. Видове маркетинг. Теоретични модели на маркетинга - на 4Р, на 7К и на 8Р.
  Видове търсене. Маркетингови проучвания - методи, техники и инструменти. Потребление - пирамидата на Маслоу. Квалификация на купувачите.
  Маркетингови стратегии - процес на стратегическо планиране. Ситуационен анализ (SWOT). Матрица на Ансъф, матрица на пазарната стратегия върху печалбата (PIMS). Стратегически модел на Портър. Маркетингови прогнози.
  Маркетингова политика и управление на маркетинга. Маркетинг-микс. Жизнен цикъл на стоката - видове и фази. Техники и инструменти за управление на маркетинга.
  Продуктова политика. Продуктови стратегии. Планиране на нов продукт. Пазарен тест на стоката . Технология на стоковата политика. Сегментация на пазара. Диверсификация. Избор на целеви пазар или пазарна ниша.
  Ценова политика. Основни ценови стратегии. Главни фактори, влияещи върху цените. Подход при ценообразуването. Ценова и неценова конкуренция. Закон за търсенето. Ценова еластичност на търсенето. Метод на ценови линии. Маркетингови ценови ”трикове”. Примери от практиката.
  Пласментна политика. Етапи на планиране на пласмента. Канали за дистрибуция - основни изисквания при избор на канал за реализация. Контрол на пласментните канали. Организация на придвижването на стоките. Логистика.
  Комуникационен маркетинг. Рекламна политика - планиране и организация. Избор на рекламна стратегия. Съставяне на рекламно съобщение. Канали за разпространение. Директен маркетинг. Ефективност на комуникационния маркетинг.
  Public relation
  Информационно осигуряване на маркетинговата дейност. Външни и вътрешни източници на информация. Маркетингова информационна система. Техники и инструменти за събиране, сортиране и селекция на информацията. Успешни презентации. Запознаване с технологията и съдържанието на различни видове маркетингови приучвания - какво трябва да знае фирмата, за да има печеливша пазарна ниша.
  Търговско представителство и посредничество. Необходимост, правна регламентация и икономически ефект. Права и задължения на договора за търговско представителство.
  Дистрибуцията като форма на търговското представителство. Канали на дистрибуция. Дистрибуторски договори.
  Комисионни посреднически операции. Икономическо значение на комисионното посредничество.
  Факторингът като форма на посредничество.
  Лизингово посредничество.
  Инвестиционно посредничество.
  Митническо посредничество.
  Електронна търговия на едро и дребно.
  Цените и ценообразуването като фактор при продажбите

  3. Стокознание

  Възникване на стоковото производство.
  Суровини, материали и готови изделия - тяхната класификация, асортимент, кодиране, стандартизация и сертификация.
  Характеризиране на натуралните, трудови и стойностни отчетни измерители.
  Методи, правила и Изисквания за транспорт, товарене и разтоварване, съхранение, опаковка, етикетировката, маркировка и складиране на продукти и стоки.
  Методите за контрол върху качеството на стоките.
  Въздействие на продуктите, стоките и услугите върху околната среда.
  Стоковедна характеристика на основните групи нехранителни (промишлени) и хранителни стоки.

  4. Дейности при търговията на едро и дребно

  Посредничество при продажби на стоки или услуги между производител или търговец и клиент.
  Информира, консултира и демонстрира на клиентите качествата на предлаганите стоки и услуги.
  Поддържане на постоянен контакт с клиентите: приемане и обработка на поръчки.
  Изготвяне на оптимален териториален и времеви график.
  Доставки на стоката или услугата.
  Проучване на търсенето и предлагането на продукти или услуги.
  Проучване на конкурентите.
  Подготовка на документи, свързани с извършването на сделки и продажби - оферти, рекламни материали, заявления, заявки, поръчки, справки, протоколи, договори, допълнителни споразумения, анекси, фактури и др.
  Ред за приемане, отговаряне и уреждане на рекламации от клиенти.
  Ефективен контрол на продажбите.
  Създаване на база данни с доставчици и клиенти.
  Работа със складов софтуер.
  Технологичната последователност при доставката, приемането, съхранението и продажбата на стоките. Логистика.
  Електронна търговия на едро и дребно.
  Цените и ценообразуването като фактор при продажбите.

  5. Учебна практика

  Процес за сключване на договори за продажби на предлаганите продукти.
  Планиране на оптимален маршрут за доставки.
  Изпълняване на финансови операции, свързани с разплащания за осъществените продажби.
  Работа с информационни и комуникационни средства.

  6. Производствена практика

 4. 3410401_Б Търговия на едро и дребно_Избираема Подготовка

  Търговско право

Лектори