3410301-Недвижими имоти

3410301-Недвижими имоти

3410301-Недвижими имоти

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Брокер код 341030 и специалност Недвижими имоти код  3410301

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения с колеги и клиенти;
 • познава стопанското и териториалното устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • умее да работи в екип;
 • разбира своята роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • умее да намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработваща програма, програма за електронни таблици, презентации и др.;
 • спазва етични и морални норми на поведение;
 • справя се със задачи на работното място, като осъществява комуникация на чужд език;
 • разпознава рисковите ситуации в процеса на трудовата си дейност и прилага адекватни поведенчески модели;
 • познава и прилага нормативните актове и съответните административни процедури при сделките с недвижимите имоти;
 • познава правата и задълженията на страните при сделките с недвижими имоти и своята отговорност като посредник между тях;
 • познава формите, принципите и методите на търговското обслужване;
 • познава основните характеристики на организацията и хронологията в процеса на сделките с недвижими имоти;
 • познава взаимоотношенията клиент – пазар и анализира факторите, които обуславят потребителското поведение;
 • познава методологията за определяне на цените и разработването на ценова политика;
 • познава методите на стопанисване, икономическата политика и икономическите субекти в дейността на предприятието;
 • умее да организира и планира работата си по време и място според работната натовареност;
 • работи с офис техника – телефон, факс, компютър, скенер, копирна машина;
 • съставя, получава, обработва, сортира и съхранява работната документация, свързана със сделките за недвижими имоти;
 • изпълнява административни дейности, свързани с писмени комуникации;
 • притежава знания и умения за отчитане на извършената работа;
 • познава и спазва изискванията за документиране на сделките с недвижими имоти, както и стопанските операции, свързани с приходите и разходите на агенцията;
 • познава фирмената организация и дейността на своите колеги;
 • познава методите за проучване и средствата за реклама, които са подходящи при пазара на недвижимите имоти;
 • познава правния режим на сделките с недвижими имоти;
 • познава облагането с данъци и такси на недвижимите имоти и сделките с тях;
 • умее да води преговори;
 • има изградени комуникационни и презентационни умения при информиране на клиентите за офертите с недвижими имоти;
 • познава основите на градоустройството и строителството на сгради;
 • описва устройството на територията, архитектурните норми и особеностите на строителството на различни обекти според тяхното предназначение;
 • има знания и умения за управление на недвижимата собственост;
 • познава психологическите аспекти в дейността на брокера;
 • използва статистически методи за проучване и анализ на цените, търсенето и предлагането в сделките с недвижими имоти;
 • умее да използва снимков материал, скици, схеми и модели при описване на имотите;
 • използва брокерски техники и практики при: сделки с ново и старо строителство; сделки с наеми; сделки, сключвани от чуждестранни лица; финансиране на сделките;
 • познава и използва нормативните документи, свързани с кадастъра и имотната регистрация, както и отговорните институции.
 • Брокерът извършва трудовата си дейност самостоятелно или в агенция за недвижими имоти, като спазва всички законови, подзаконови и нормативни актове, касаещи конкретната дейност.
 • Работата на брокера е свързана с посредничество при покупко-продажби на земи и сгради, строителство, наемни отношения и други сделки с недвижими имоти. Брокерът осъществява контакти и поддържа база данни с клиенти. Той прави проучване на пазара за намиране на най-подходящите оферти според очакванията на клиентите. Набира, проучва, обработва, рекламира и предлага оферти за имоти. Организира и провежда огледи на подбраните обекти, като се съобразява с възможностите на клиентите и осигурява оптимален преход между тях по време и място.
 • Брокерът прави проучване на всички документи, необходими за осъществяване на сделката, и информира клиентите. Консултира клиентите за изискванията на нормативната база, както и по въпроси, свързани с управлението на недвижимата собственост. Посочва им рисковете, свързани със сделките на недвижимите имоти, описва възможности за кредитиране на покупките, прави проверки за тежести в службите по вписванията, осигурява документи от различни структури на държавната и общинската администрация, подготвя и комплектова документите за изповядване на сделката пред нотариус.
 • В своята работа брокерът поддържа контакти с колеги от други агенции за недвижими имоти, с оценители на имоти, служители в общински служби, кадастрални регистри, архитекти и други лица.
 • Брокерът отговаря за обслужване и осигуряване на копия за съхранение на всички документи, касаещи реализираните от него сделки, в архива на агенцията.
 • Брокерът изпълнява и отчетнически дейности във връзка с комисионните възнаграждения и разходите по обслужване на сделките.
 • Носи отговорност както пред агенцията, така и пред клиентите за верността на представената информация и за правилното оформяне на документите по сделките.
 • Брокерът трябва да защитава интересите на клиентите, да не разпространява информация от личен характер, да не злоупотребява с доверието, да не разпространява поверителни сведения. Отговорен е за опазване на фирмените тайни на агенцията или факти и информация, които са фирмена или търговска тайна.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 3410301_1 Недвижими имоти ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3410301_2 Недвижими имоти ОПП

  Съдържание:

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията; наименования на характерни материали, инструменти, машини в професията; изрази за описание на най-често извършваните дейности, операции и процеси в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Основи на правото

  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.

  4. Основи на правото

  Общо обучение за правото. Обща характеристика на правото. Правни норми. Система на правото. Субекти на правото. Правни отношения. Юридически актове. Юридическа отговорност.
  Търговско право. Субекти. Преобразуване и ликвидация на частните търговски дружества и на кооперациите. Търговски сделки. Търговски регистрации и търговски книги.
  Трудово право. Тристранно сътрудничество. Трудово правоотношение. Работно време, почивки, отпуски. Дисциплинарна отговорност. Прекратяване на трудовото правоотношение.
  Административно право. Предмет, метод и източници на адм. право. Субекти. Административен акт. Изпълнение на административните задължения. Контрол върху административната дейност.
  Финансово право. Обща характеристика на финансовото право. Бюджетно право. Данъчно право. Банково право. Застраховане. Валутно законодателство.

  5. Икономика и организация на вътрешната търговия

  Стоков пазар и търговия. Ролята на търговията и развитие на икономиката на страната. Взаимодействие с другите отрасли и дейности.
  Реализация на стоките-проявление и етапи в движението на стоките до потребителите. Реализация на стоките. Видове продажби. Етапи на движението на стоките на едро и търговията на дребно. Видове търсене.
  Търговска дейност на дребно, осъществявана чрез търговската мрежа. Икономика на търговската фирма. Състав, структура и оборот на дребно.
  Оборотен капитал-финансови ресурси във вътрешната търговия. Финансово състояние и финансова стабилност на търговско-стопанската единица. Показатели за ефективност и ликвидност. Показатели за печалба и рентабилност, вземания и задължения.
  Трудови ресурси във вътрешната търговия. Характеристика на работната сила във вътрешната търговия. Персонал-видове и категории. Движение на персонала. Производителност на труда.
  Разходи във вътрешната търговия. Класификация. Фактори, формиращи изменения в разходите за осъществяване на дейността.
  Резултати от вътрешнотърговска дейност. Ценообразуване. Същност и роля на цените. Елементи и структура на цените. Печалба и рентабилност във вътрешната търговия.

  6. Обща теория на статистиката

  Въведение в статистиката. Основни статистически понятия. Масови явления, статистически закономерности и статистически подход. Статистическа практика.
  Събиране и систематизиране на статистическите сведения. Статистическо наблюдение. Статистическа групировка.
  Статистически редове и начини за тяхното представяне. Статистически редове. Начини за представяне на статистическите редове.
  Основни направления на статистическите изследвания. Свойства на статистическите съвкупности. Статистическо характеризиране.
  Статистически заключения. Същност на статистическите заключения. Статистическо оценяване. Статистическа проверка на хипотези.
  Статистическо изучаване на зависимости. Видове. Дирпесионен анализ. Измерване на зависимости. Стохастична грешка и статистическа зависимост на коефициентите на регресия и корелация.
  Статистически изследвания в икономиката. Основни методологични концепции. Макроикономически показатели за произведения продукт по системата на материалния продукт.

  7. Професионална етика и психология

  Въведение в психологията. Същност на психиката. Мозък и психика.
  Самоопределяне на личността. Самовъзприятие. Елементи на самопознанието. Саморегулация, личностна автономия.
  Общуване. Същност, саморазкриване, самонаблюдение, атрибутиране. Бариерите в общуването-причини, трудности неразбиране.
  Екип и взаимоотношения между членове на екипа. Същност на малката група. Междуличностни отношения. Решаване на конфликти.
  Агресивност. Същност, причини, справяне с агресивността. Организационна психология. Същност. Видове.
  Фирмена култура. Модели и начини за управление и придържане към фирмената култура. Култура на качеството – посрещане на очакванията.

Лектори