3410201-Продавач-консултант

3410201-Продавач-консултант

3410201-Продавач-консултант

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Продавач-консултант код 341020 и специалност Продавач-консултант  3410201.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

За обучение по професията „Продавач-консултант“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква лицата да притежават предишна по-ниска степен на професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.

Ако за обучение по професията „Продавач-консултант“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация кандидатстват лица с придобита професионална квалификация по професиите „Касиер“, „Калкулант“, „Снабдител“ с първа степен на професионална квалификация, обучението им се зачита и се организира надграждащо обучение. Съдържанието на обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от ученето, описани в държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.

След завършване на професионалното обучение по професията/специалността, обучаемият трябва:

ДА ЗНАЕ:

 • Същността на икономическите явления;
 • Основите на правото и отраслите, които са свързани с професионалното направление;
 • Основите на вербалната, невербалната и писмена бизнес кореспонденция;
 • Характеристики на стоките ,които предлага и правилното им съхранение;
 • Основните правила при сключване на договор за покупко-продажба;
 • Жизнения цикъл на стоките/маркетинг/;
 • Основите на отчетността в търговския отрасъл;
 • Основните правила за здравословни и безопасни условия на труд

ДА МОЖЕ:

 • Анализира икономическите ресурси и прави оптимален избор на алтернативи на търсенето и предлагането;
 • Съобразява дейността си с действащото в Република България законодателство;
 • Прилага принципите на фирмената култура и лоялност към фирмата;
 • Анализира и прилага факторите за ефективна търговска дейност;
 • Разделя стоките по групи, подгрупи и категории;
 • Отговаря на въпроси за гаранцията на продукта и прилага общото съдържание на договора за покупко-продажба;
 • Прилага основните методи на пазарното проучване;
 • Изготвя първичните отчетни документи;
 • Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания.

Уроци

 1. 3410201_1 Продавач консултант ОЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 3410201_2 Продавач-консултант_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията; наименования на характерни материали, инструменти, машини в професията; изрази за описание на най-често извършваните дейности, операции и процеси в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.
  3. Основи на правото.
  Същност и структура на правото. Правна норма. Източници на правото. Правно отношение.
  Конституционно право. Административно право. Административен акт. Административно-наказателна отговорност.
  Наказателно право.
  Гражданско право. Субекти на гражданското право.
  Вещно право и вещни права.
  Облигационно право.
  Трудово право. Трудов договор. Право на социално осигуряване.
  Правни последици от професионално заболяване и трудова злополука.
  Правни сделки. Договори. Видове договори.

  3. Основи на правото

  Общо обучение за правото. Обща характеристика на правото. Правни норми. Система на правото. Субекти на правото. Правни отношения. Юридически актове. Юридическа отговорност.
  Търговско право. Субекти. Преобразуване и ликвидация на частните търговски дружества и на кооперациите. Търговски сделки. Търговски регистрации и търговски книги.
  Трудово право. Тристранно сътрудничество. Трудово правоотношение. Работно време, почивки, отпуски. Дисциплинарна отговорност. Прекратяване на трудовото правоотношение.
  Административно право. Предмет, метод и източници на адм. право. Субекти. Административен акт. Изпълнение на административните задължения. Контрол върху административната дейност.
  Финансово право. Обща характеристика на финансовото право. Бюджетно право. Данъчно право. Банково право. Застраховане. Валутно законодателство.

  4. Икономика и организация на вътрешната търговия

  Стоков пазар и търговия. Ролята на търговията и развитие на икономиката на страната. Взаимодействие с другите отрасли и дейности.
  Реализация на стоките-проявление и етапи в движението на стоките до потребителите. Реализация на стоките. Видове продажби. Етапи на движението на стоките на едро и търговията на дребно. Видове търсене.
  Търговска дейност на дребно, осъществявана чрез търговската мрежа. Икономика на търговската фирма. Състав, структура и оборот на дребно.
  Оборотен капитал-финансови ресурси във вътрешната търговия. Финансово състояние и финансова стабилност на търговско-стопанската единица. Показатели за ефективност и ликвидност. Показатели за печалба и рентабилност, вземания и задължения.
  Трудови ресурси във вътрешната търговия. Характеристика на работната сила във вътрешната търговия. Персонал-видове и категории. Движение на персонала. Производителност на труда.
  Разходи във вътрешната търговия. Класификация. Фактори, формиращи изменения в разходите за осъществяване на дейността.
  Резултати от вътрешнотърговска дейност. Ценообразуване. Същност и роля на цените. Елементи и структура на цените. Печалба и рентабилност във вътрешната търговия.

  5. Обща теория на статистиката

  Въведение в статистиката. Основни статистически понятия. Масови явления, статистически закономерности и статистически подход. Статистическа практика.
  Събиране и систематизиране на статистическите сведения. Статистическо наблюдение. Статистическа групировка.
  Статистически редове и начини за тяхното представяне. Статистически редове. Начини за представяне на статистическите редове.
  Основни направления на статистическите изследвания. Свойства на статистическите съвкупности. Статистическо характеризиране.
  Статистически заключения. Същност на статистическите заключения. Статистическо оценяване. Статистическа проверка на хипотези.
  Статистическо изучаване на зависимости. Видове. Дирпесионен анализ. Измерване на зависимости. Стохастична грешка и статистическа зависимост на коефициентите на регресия и корелация.
  Статистически изследвания в икономиката. Основни методологични концепции. Макроикономически показатели за произведения продукт по системата на материалния продукт.

  6. Професионална етика и психология

  Въведение в психологията. Същност на психиката. Мозък и психика.
  Самоопределяне на личността. Самовъзприятие. Елементи на самопознанието. Саморегулация, личностна автономия.
  Общуване. Същност, саморазкриване, самонаблюдение, атрибутиране. Бариерите в общуването-причини, трудности неразбиране.
  Екип и взаимоотношения между членове на екипа. Същност на малката група. Междуличностни отношения. Решаване на конфликти.
  Агресивност. Същност, причини, справяне с агресивността. Организационна психология. Същност. Видове.
  Фирмена култура. Модели и начини за управление и придържане към фирмената култура. Култура на качеството – посрещане на очакванията.

 3. 3410201_3 Продавач-консултант_Спесифична ЗПП

  Съдържание:

  III. СПЕЦИФИЧНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

  9. Стокознание

  9.1. Въведение в стокознанието. Същност, метод и съдържанието. Квалификация, кодиране и асортиране на стоките. Щрихкод.
  9.2. Стандартизация на стоките. Същност, съдържание, принципи и методи на стандартизацията. Национални органи по стандартизацията.
  9.3. Класификация и видове стандарти. Национални и международни стандарти. Хармонизиране на БДС със стандартите на Европейския съюз.
  9.4. Качество на стоките. Основни понятия при окачествяване на стоките. Методи за определяне на стойностните на показателите. Контрол.
  9.5. Опаковка и маркировка на стоките. Търговски марки. Наименования за произход.
  9.6. Режим на съхранение на промишлените и хранителните стоки.
  9.7. Система за управление и опазване на околната среда.

  10. Счетоводна отчетност

  10.1. Основи на организацията на счетоводството. Изисквания. Елементи на организацията на счетоводството, обща организация на счетоводството.
  10.2. Обща характеристика на имуществото на фирмата. Активи и пасиви. Стопански операции и процеси. Методология на счетоводството.
  10.3. Счетоводен баланс. Съдържание, строеж и структура на счетоводния баланс. Съдържание, структура и форма на счетоводните сметки.
  10.4. Счетоводни записвания. Същност и логически основи на двойното счетоводство. Кореспонденция на счетоводните сметки.
  10.5. Счетоводство на фирмата. Национален сметкоплан. Организационни основи на счетоводството във фирмата. Счетоводна политика.
  10.6. Отчитане на капитал. Краткосрочни и дългосрочни заеми. Отчитане увеличението на ДМА. Отчитане намалението и ликвидацията на ДМА.
  10.7. Отчитане на материалните запаси в търговията. Отчитане на паричните средства в касата и по разплащателната сметка.
  10.8. Упражнения с документи –вносна бележка, нареждане, разписка, касова книга, фактури.
  10.9. Отчитане на разчетите с доставчици и клиенти. Отчитане на данъци.

  11. Маркетинг и реклама

  11.1. Въведение в маркетинга. Видове търсене и роля на маркетинга в управлението на фирмата.
  11.2. Маркетингови концепции. История на маркетинга. Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда.
  11.3. Маркетингова информационна система. Система и нейните подсистеми.
  11.4. Събиране на първична информация и маркетингови прогнози. Процес на вземане на решения за покупките.
  11.5. Сегментиране на пазара. Същност на сегментирането и позиционирането на продуктите на пазара. Стокова политика.
  11.6. Жизнен цикъл на продуктите. Търговска марка и опаковка на стоките.
  11.7. Пласментна политика. Търговско посредничество. Стратегии за разпределение на стоките.
  11.8. Ценообразуване. Основни методи. Видове цени и ценови стратегии.
  11.9. Рекламна политика. Същност. Разгласа.
  11.10. Видове маркетинг. Маркетинг на услугата. Маркетинг при износа и вноса. Маркетинг на стоки с производствено предназначение.

  4. Бизнес комуникации

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек.
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция

  5. Електронна търговия

  Основи на сигурността на търговията в Интернет. Цифрови сертификати.
  Електронни пари. Портфейли. Картова система за плащане на продукти.
  Работа в търговския обект с дебитни и кредитни карти. Защита на карти.
  Международни сделки и електронна търговия - правни аспекти, задължения между страните, защита.
  Учебна практика
  Маркетинг и реклама
  Бизнес комуникации
  Електронна търговия
  Работа с клиенти

 4. 3410201_Б Продавач-консултант_Избираема ПП

  Съдържание:

  Б. Избираема професионална подготовка

Лектори