2140112-Рекламна графика

2140112-Рекламна графика

2140112-Рекламна графика

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Дизайнер код 214010 и специалност Рекламна Графика код  21401012.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;
 • провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;
 • разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;
 • разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство.
 • спазва етапите в изграждането на художествена творба;
 • прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;
 • прилага законите на линейната и въздушната перспектива;
 • конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;
 • познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;
 • познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;
 • познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;
 • познава различните видове шрифтове и спецификата на приложната графика;
 • разчита идейни скици и проекти;
 • извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на обекта на рекламата;
 • различава основни, помощни и спомагателни материали и средства за създаване на рекламни продукти;
 • съставя разходни норми на материали и труд;
 • правилно организира работното място и разпределя времето за изпълнение;
 • разработва и спазва технологическата последователност за създаване на графичен рекламен продукт;
 • проектира запазен знак (лого), рекламни проекти (плакат, обложка) и др.;
 • ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

В учебната програма е включен материал, с овладяването на който се цели учениците да усвоят достатъчен обем знания и умения, свързани с изграждането на лаконичен метафоричен език в непрекъснато променящата се визуална среда, необходим за общуването в широки граници с различни слоеве на населението при създаване на рекламни послания. Да изградят графична култура, която е необходима за работа в различните разновидности на графичния дизайн и рекламата –  плакат и билборд, фирмен знак /лого/, шрифт, пощенска марка, визуалната комуникация, средствата за масова комуникация.

За постигане на целите учебните часове се разпределят за нови знания, упражнения, преговори и конферанси, на които се анализират и оценяват постиженията на учениците по текущите задачи.

Обучението по предмета се извършва  в тясна връзка с предметите Компютърна графика, Визуални изкуства, Графични техники и оформление на печатни издания, Живопис, Скулптура, История на изкуството, Информатика, Информационни технологии, Физика, Математика, Биология и др.

Обучението по предмета има за цел учениците да придобият изобразителна и визуална култура чрез натрупването на знания и умения със средствата на графичния дизайн и рекламата, придобивайки основни познания за тяхната специфика. Да проектират и изпълняват продукти на графичния дизайн и рекламата чрез използването на визуални послания, които да провокират мисълта или пък да са забавни, остроумни, изобретателни и оригинални, с които на свой ред  могат да изразят стратегически рекламни послания, идеи и концепции, използвайки символи и знаци, метафори и хиперболизация, в своя лаконичен визуален изказ, стремейки се да привлекат вниманието на обществото.

Формирането на професионални знания и умения се постига чрез усвояване на специфичните принципи за изграждането на цялостния продукт на рекламната графика, чрез изясняване на предназначението на посланието, изследване на рекламните аргументи, определяне на рекламната идея, нейното визуализиране и механизмите на внушението, познаването и използването на различни видове шрифтове при създаване на рекламен продукт, спазването на технологична последователност при работа, изграждане на тънък усет за пропорциите и педантично внимание към детайла, правилно организиране на работното място и времето за изпълнение при проектиране на различни разновидности на графичния дизайн и рекламата, ползване на съвременни средства за проектиране, формиране на естетически критерии, обогатяване на представите и въображението, изграждане на творческа индивидуалност, възпитаване в трудолюбие, инициативност, целенасоченост, отговорност; стимулиране на търсенето на новаторски изразни средства; спазване условията за безопасна работа.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 2140112_1 Рекламна графика_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2140112_2 Рекламна графика_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. История на изкуството

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство. Сравняване
  Средновековно изкуство. Сравняване
  Възрожденско изкуство. Сравняване
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  4. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  5. Перспектива

  Перспективни явления. Същност и предназначение на перспективата
  Основи на архитектурната и художествената перспектива
  Основни елементи на перспективната система. Перспектива и перспективни явления

  6. Цветознание

  Класификация на цветовете
  Хармония на цветовете
  Въздействие на цветовете
  Смесване на цветовете

 3. 2140112_3 Рекламна графика_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Рекламна графика

  Графичен дизайн и неговите разновидности
  Видове рекламен дизайн
  Цели на рекламната графика
  Видове реклама
  Изграждане на рекламен продукт

  2. Графични техники

  Изисквания. Видове изображения
  Шрифт. Интерпретация на видовете шрифтове
  Регламентирани правила
  Видимост
  Оформление

  3. Компютърна графика

  ArchiCad
  InDesign

  4. Учебна практика

  Рисуване
  Живопис
  Шрифт
  Рекламна графика
  Съвременни технически средства в рекламата
  5. Производствена практика.

 4. 2140112_Б Рекламна графика ИП

Лектори