2140106-Интериорен дизайн

2140106-Интериорен дизайн

2140106-Интериорен дизайн

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програма Е за професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация по професия “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн” е разработена на основание чл. 10, ал.3, т. 6, чл.11 и чл. 12 от Закона за професионално образование и обучение

ІІ. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО:

След  завършване на професионалното обучение по професията “Дизайнер”, специалност “Интериорен дизайн”  обучаваният трябва:

ДА ЗНАЕ:    

 • Видовете визуални изкуства, етапите на тяхното развитие и методите и средствата за получаване на готов дизайн- продукт;
 • Етапите на творческия процес при създаване на дизайн – продукта;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, да разбира договорните отношения между работодател и работник;
 • Законите на пазарната икономика, за да реализира успешно своята творба;
 • Значението и правилата на делово общуване, методите на вербални и невербални комуникации, ролята на комуникациите при контакт с потребителите;
 • Техниките и средствата за художествено оформяне на идея;
 • Свойствата на материалите, с които се изработват макети или се прилагат директно на обекта;
 • Основните правила в ергономията и ги прилага правилно при изготвяне на идейните проекти;
 • Да дефинират видовете форми, тяхното построяване и употреба при дизайнерското проектиране. Знания основополагащи за формообразуването и значението му в дизайнерската професия
 • Законите за създаване на хармонични произведения и организирането на двуизмерното и триизмерното пространство, които ще могат да упражняват в текущи задачи.
 • Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с химични материали, уреди и апаратура на работното място.

ДА МОЖЕ:

 • Да разчита и използва техническа документация, каталожна, справочна литература и нормативните документи за използвания програмен инструментариум;
 • Да използва системен, приложен и специализиран софтуер за конкретни задачи;
 • Да използва програмен инструментариум за разработване на проекти по задание на клиента;
 • Да работи с приложен софтуер, с антивирусни пакети и архивиращи програми;
 • Да построяват композиции от различни категории форми
 • Да работи със софтуер за защита на информацията;
 • Да прилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различни видове операции, при работа с машини, уреди и апаратура на работното място

Уроци

 1. 2140106_1 Интериорен дизайн_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2140106_2 Интериорен дизайн_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. История на изкуството

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство.
  Средновековно изкуство.
  Възрожденско изкуство.
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  4. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  5. Перспектива

  Перспективни явления. Същност и предназначение на перспективата
  Основи на архитектурната и художествената перспектива
  Основни елементи на перспективната система. Перспектива и перспективни явления

  6. Цветознание

  Класификация на цветовете
  Хармония на цветовете
  Въздействие на цветовете
  Смесване на цветовете

 3. 2140106_3 Интериорен дизайн_Специфична ЗПП

 4. 2140106_Б Интериорен дизайн_Избираема ЗПП

Лектори