2130701-Графичен дизайн

2130701-Графичен дизайн

2130701-Графичен дизайн

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Графичен дизайнер код 213070 и специалност Графичен дизайн код  2130701.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
 • ръководи и умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
 • демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
 • умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
 • спазва професионалната етика и има етично поведение.
 • характеризира различните видове печатни и електронни медии;
 • умее да работи с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер;
 • познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;
 • спазва последователността на етапите при създаване на дизайн на различни продукти;
 • прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
 • познава въздействието на различните форми и цветове в графичния дизайн;
 • анализира различни дизайнерски решения, като използва характерната терминология и изразни средства;
 • използва специализирани програмни продукти за обработка на изображения, подготовка за печат и др.;
 • прилага различни техники при създаване и обработка на графични изображения;
 • познава технологиите за печат и видовете хартия;
 • извършва предпечатна подготовка на книги, каталози, брошури и др.;
 • оформя дизайна на печатни и електронни материали (книги, брошури, реклами и др.);
 • оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
 • структурира и организира текстова информация и графични изображения в интернет сайт.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 2130701_1 Графичен дизайн_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа.
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток.
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия.

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2130701_2 Графичен дизайн_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. История на изкуството

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство.
  Средновековно изкуство.
  Възрожденско изкуство.
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  4. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  5. Перспектива

  Перспективни явления. Същност и предназначение на перспективата
  Основи на архитектурната и художествената перспектива
  Основни елементи на перспективната система. Перспектива и перспективни явления

  6. Цветознание

  Класификация на цветовете
  Хармония на цветовете
  Въздействие на цветовете
  Смесване на цветовете

  7. Маркетинг и реклама

  Въведение в маркетинга. Видове маркетинг. Видове търсене.
  Квалификация на купувачите. Потребителско поведение. Пирамидата на Маслоу.
  Маркетингови концепции. Маркетингови стратегии. Маркетинг-микс.
  Маркетингова информационна система.
  Маркетингови проучвания
  Продуктова политика. Сегментиране на пазара. Позициониране на продуктите на пазара.
  Жизнен цикъл на продуктите.
  Пласментна политика. Търговско представителство и посредничество.
  Ценообразуване.
  Рекламна политика.

 3. 2130701_3 Графичен дизайн_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1 Графичен дизайн

  Определение, принципи и същност на графичният дизайн.
  Функционални, структурни и организационни принципи. Принципи на психологията в графичния дизайн. Работен процес.
  Видове изображения. Растерна и векторна графика. Растерни и векторни формати.
  Шрифт и типография.
  Регламентирани правила и изисквания към графичния дизайнер.
  Видимост
  Оформление
  Продукти на графичния дизайн.
  Предпечатна подготовка.
  Избор на подходящи програмни продукти

  2. Работа с програмни продукти за графичен дизайн

  Работа с In design
  Работа с Illustrator
  Работа с Corel Draw
  Работа с Photoshop
  Photoshop - обработка на снимки
  Работа с Photshop – advanced practice

  3. Дизайн на интернет сайт. HTML/Java script

  Създаване на базов website
  Програмиране и Java Script
  Проектиране на website – аудитория, цели, структура, навигация, съдържание
  Дизайн и мултимедия – анимация, цвят, връзки
  Изработване на варианти за графична визия
  Работа с CSS
  Разработване на формуляри, бланки за записване и други шаблони

  4. Учебна практика

  Създаване на различни видове печатни и електронни публикации
  Електронни публикации
  Дизайн на интернет сайт

  5. Производствена практика

 4. 2130701_Б. Графичен дизайн ИПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1 Графичен дизайн

  Определение, принципи и същност на графичният дизайн.
  Функционални, структурни и организационни принципи. Принципи на психологията в графичния дизайн. Работен процес.
  Видове изображения. Растерна и векторна графика. Растерни и векторни формати.
  Шрифт и типография.
  Регламентирани правила и изисквания към графичния дизайнер.
  Видимост
  Оформление
  Продукти на графичния дизайн.
  Предпечатна подготовка.
  Избор на подходящи програмни продукти

  2. Работа с програмни продукти за графичен дизайн

  Работа с In design
  Работа с Illustrator
  Работа с Corel Draw
  Работа с Photoshop
  Photoshop - обработка на снимки
  Работа с Photshop – advanced practice

  3. Дизайн на интернет сайт. HTML/Java script

  Създаване на базов website
  Програмиране и Java Script
  Проектиране на website – аудитория, цели, структура, навигация, съдържание
  Дизайн и мултимедия – анимация, цвят, връзки
  Изработване на варианти за графична визия
  Работа с CSS
  Разработване на формуляри, бланки за записване и други шаблони

  4. Учебна практика

  Създаване на различни видове печатни и електронни публикации
  Електронни публикации
  Дизайн на интернет сайт

  5. Производствена практика

Лектори