2130601-Компютърна графика

2130601-Компютърна графика

2130601-Компютърна графика

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Компютърен график код 213060 и специалност Компютърна графика  код  2130601.

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага основните правила за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност;
 • притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления, свързани с дейностите в бранша;
 • има общи знания за пазарните отношения (мястото и ролята на отделната личност, на фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието, осъзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с екипа;
 • познава, разширява и прилага предприемаческите си умения в рамките на своята компетентност;
 • владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна устна и писмена комуникация по професионални и други теми;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
 • съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо професионално усъвършенстване;
 • демонстрира творчески идеи, подходи и умения;
 • умее да намира информация в интернет, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • спазва професионалната етика и има етично поведение;
 • познава и изпълнява специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използва личните предпазни средства при работа с графични компютърни системи и офис техника;
 • познава и прилага професионално информационните и комуникационните технологии и обмена на графичните продукти;
 • притежава основни знания и добра ориентация в историята на изкуството, различава и прилага поуките и резултатите от натрупания исторически опит;
 • има задълбочени познания в областта на компютърната графика – пикселна и векторна, и познава възможностите й за приложение;
 • разчита и използва текстова и графична информация;
 • умее да изпълнява административни дейности и процедури, свързани с обработка на графична информация, обмен и комуникации с графични продукти, работа със специална компютърна периферия, отчетност и контрол;
 • характеризира различните видове печатни и електронни медии;
 • умее да работи с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер и др.;
 • прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
 • познава и прилага основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла графика, перспектива, цветни техники и др.);
 • прилага знанията и уменията за изграждане на рисунка, сложна композиция в дву- и тримерни форми;
 • познава и прилага знанията, методите и техниките, описани в цветознанието и комбинаториката – както в рисунката от ръка, така и в компютърната графика;
 • познава теорията на цвета и умее да прилага нейните закони, работи с характеристиките на цветовете, контраста, връзката между светлина и цвят и т.н.;
 • познава и използва методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;
 • знае и умее да използва операционните системи и професионалния софтуер – растерни и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;
 • използва селекции, пластове, създава, редактира и манипулира обекти и специални визуални ефекти в растерните и векторните графични системи;
 • може да пише скриптове за филтриране и обработка на обектите;
 • познава компютърнoто моделиране и създава 2D и 3D модели, както и съпровождащата ги документация;
 • познава принципите и методите на анимацията и озвучаването, предоставя необходимите възможности в работата на колегите си аниматори.

Освен това обучаемият трябва да е добил знания и умения за:

 • Цялостното оформление на печатни, електронни и други продукти, съчетавайки  форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта;
 • Създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти;
 • Съставяне на каталози и рекламни материали с  комбиниран текст и изображения;
 • Цялостната концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне разположението на текста и изображенията и др.
 • Специфичните правила за поддържане на безопасни условия на труд и използване на личните предпазни средства при работа с графични компютърни системи и офис техника;
 • Историята на изкуството;
 • Пикселна и векторна графика;
 • Работа с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер и др.;
 • Основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла графика, перспектива, цветни техники и др.
 • Изграждане на рисунка, сложна композиция, в дву- и тримерни форми;
 • Методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;
 • Операционните системи и професионално ориентирания софтуер – растерните и векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;
 • Скриптове за филтриране и обработка на обектите;
 • Принципите и методите на анимацията и озвучаването.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 2130601_1 Компютърна графика_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа. 55
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток. 89
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия. 99

  2. Икономика

  Основни характеристики на пазарната икономика
  Същност, класификация и видове пазари
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода
  Организация на бизнеса. Форми на организация
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации. 171
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

   

   

 2. 2130601_2 Компютърна графика_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. История на изкуството

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство. Сравняване
  Средновековно изкуство. Сравняване
  Възрожденско изкуство. Сравняване
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  4. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  5. Перспектива

  Перспективни явления. Същност и предназначение на перспективата
  Основи на архитектурната и художествената перспектива
  Основни елементи на перспективната система. Перспектива и перспективни явления

  6. Цветознание

  Класификация на цветовете
  Хармония на цветовете
  Въздействие на цветовете
  Смесване на цветовете

 3. 2130601_3 Компютърна графика_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка

  1. Векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения

  Пълноцветен и контурен режим на визуализация.
  Избиране, преместване, разтягане и свиване на обекти
  Корекции на грешки, увеличаване и намаляване на изгледа.
  Настройване параметрите на страницата

  2. 3D моделиране в автоматизираните системи за проектиране

  Готови 3D обекти за моделиране и дефиниране на изгледи.
  Нестандартни 3D обекти.
  Твърдотелни модели: обединяване, сечение, отрязване.

  3. Автоматизирани системи за създаване на реалистична компютърна графика

  Алгоритми за определяне на видими линии и повърхнини.
  Методи за описание на цвят.

  4. Photoshop

  Създаване на собствени изображения.
  Обработване на цифрови фотографии.

  5. Модели на възприемане на цветовете

  Модели RGB, CMYK
  Модели HSV, HLS
  Модел CIE

  6. Създаване на website

  Изработване на уебсайт.
  Работа с растерна и частично векторна графика GIMP, цветни модели, растеризация, криви.
  Подготовка на изображения за интернет анимация.
  Създаване, редактиране и анимирани на обекти.
  Стилизиране на уеб сайтове CSS.

  7. Учебна практика

  3D моделиране в автоматизираните системи за проектиране.
  Автоматизирани системи за създаване на реалистична компютърна графика.
  Photoshop
  Създаване на website.
  Изграждане на дву- или триизмерни сцени и модели
  Композиране на рисунка по реални обекти, модели и др.

  8. Производствена практика

 4. 2130601_Б. Компютърна графика ИП

   

   

   

Лектори