2130301-Полиграфия

2130301-Полиграфия

2130301-Полиграфия

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия  Полиграфист код 213030 и специалност Полиграфия код 2130301

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

 1. ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО: Придобиване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества за реализация на професия  „Полиграфист”

Подцели за формиране на ключови компетенции:

 • познаване и използване на личните предпазни средства, противопожарна охрана и опазване на околната среда от замърсяване;
 • познаване на стопанското управление на страната;
 • познаване на трудово-правните взаимоотношения и Кодекса на труда;
 • знания и умения за делово общуване;
 • познаване организацията на бизнеса, маркетинг ориентиран към действие и мениджмънт на фирмата;
 •  познаване  възможността за създаване на собствена фирма и управлението на персонала и;
 • разбиране за нуждата от повишаване на професионалната квалификация.

Подцели за формиране на базисни компетенции:

 • придобиване на знания за специфичните правила за съблюдаване на безопасни условия на труд и ползване на лични предпазни средства при работа с компютър и полиграфическа техника;
 • познаване на нормативните изисквания за длъжността и необходимите компетенции;
 • познаване на офис- административни процедури;
 • придобиване на умения за изпълняване професията полиграфист;

Подцели за формиране на специфични компетенции:

 • познаване на същността и целите на полиграфията;
 • придобиване на знания и умения за работа с полиграфически машини и апарати;
  познаване на полиграфическите процеси с цел получаване на качествен продукт, с минимални разходи, в реално време;
 • познаване на основните материали: хартии, картони, мастила,  лепила и други;
 • придобиване на умения за действия, свързани с  ползването и обработката им;
 • придобиване на умения за следене и грижа за електротехническа изправност;
 • за постигането на основната цел на обучението по Полиграфия трябва да бъдат насочени към изграждането на следните, формиращи интелекта, подцели  активизиране на познавателните възможности, развитие на способност за овладяване техническите средства, изграждане на естетическо, обогатяване на представите и въображението, създаване на навици за системен труд и формиране на качества на личността като наблюдателност, комбинативност, целенасоченост, естетически критерии и оценка, творческо мислене, развитие на пространственото мислене, изграждане на творческа индивидуалност, стимулиране на стремежа към търсене на новаторство и самостоятелна работа, спазване на хигиенни и безопасни условия на труд.
 1. II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В края на обучението курсистите трябва:

ДА ЗНАЯТ:

 • основните програми за предпечатна подготовка – набор и оформление на издание;
 • как се прави монтаж, ръчен и електронен, какъв е изходът от системата.
 • на каква машина , формат и вид се отпечатва ,дообработва изданието;
 • основните видове материали, използвани в полиграфическото производство;
 • видовете хартия и картони, мастила и техните свойства;
 • методите и средствата за защита от вредното влияние на статичното електричество;
 • предназначението, принципа на действие и основните параметри на електронните елементи и устройства;
 • правилата за безопасност при работа с електрическите устройства на поли-    графическите машини;
 • основните изисквания на стандартите за изработване и разчитане на  техническа документация;
 • основните понятия и термини, свързани с полиграфическите процеси и дейности;
 • основните машини в полиграфическото производство и тяхното предназначение
 • терминологията за здравословни и безопасни условия на труд;
 • пазарните механизми и информационната комуникация;
 • значението на рисунката за художественото творчество;

ДА МОГАТ :

 • да владеят понятийния апарат на полиграфическите машини;
 • да познават и боравят с материалите, използвани в полиграфията;
 • работят с нормативни актове;
 • прилагат теоретични знания при решаване на казуси за работната среда;
 • попълват трудов договор;
 • преценяват професионалния и здравен риск;
 • анализират начини и средства за защита  и ограничение на вредните фактори;
 • извършват самостоятелно преценка на риска на дадено работно място;
 • преценяват пожарната опасност на обектите и да демонстрират работа с пожарогасителни уреди и съоръжения;
 • да обосновават физическата същност на процесите, протичащи в електрическите   елементи и устройства;
 • да правят класификация на  материалите , да анализират свойствата и избора им;
 • да  разчитат техническите данни, предоставени от производителите  на машини;
 • да пускат електрически двигатели на полиграфически машини;
 • да прилагат теоретичните знания за решаване на проблемно-познавателни задачи с практическа насоченост;
 • да  разчитат чертеж на общия вид;
 • да  прилагат изискванията на стандартите при разчитане на чертежи;   
 • самостоятелно да изработват основните полиграфически продукти;
 • да работят под ръководството на учебен майстор с едноцветна листова офсетова печатна машина.
 • да работят самостоятелно с машини, използвани в основните и довършителни полиграфически процеси;
 • да работят с техническа и справочна литература.

III. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението завършва с полагане на държавни изпити, съгласно чл.34-37 от ЗПОО по теория и практика. Организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на степен на професионална квалификация са съгласно чл.34 от ЗПОО.
На успешно издържалите изпитите се издава валиден документ, удостоверяваш придобитата степен на професионална квалификация.

Уроци

 1. 2130301_1.Полиграфия ОЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа. 43
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място 67
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток. 70
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия. 78

  2. Икономика.

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация. 106
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2130301_2.Полиграфия ОПП

  Съдържание:


  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията.

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.

  2. Информационни и комуникационни технологии.

  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint
  Интернет. Електронна поща.

  3. История на изкуството.

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство. Сравняване
  Средновековно изкуство. Сравняване
  Възрожденско изкуство. Сравняване
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  4. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  5. Перспектива

  Перспективни явления. Същност и предназначение на перспективата
  Основи на архитектурната и художествената перспектива
  Основни елементи на перспективната система. Перспектива и перспективни явления

  6. Цветознание

  Класификация на цветовете
  Хармония на цветовете
  Въздействие на цветовете
  Смесване на цветовете

Лектори