2130201-Фотография

2130201-Фотография
Препоръчан

2130201-Фотография

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Фотограф код 213020 и специалност Фотография  код  2130201

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • познава, спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява и поддържа делови отношения;
 • познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат;
 • познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
 • работи в екип, като участва активно при разпределяне на задачите, съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях, носи отговорност за срочното и качествено изпълнение на възложените задачи;
 • осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
 • съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си;
 • умее да намира информация в интернет с помощта на компютър, работи със специализирани програмни продукти и продукти за създаване на документи;
 • осъществява комуникация и ползва на чужд език информация, свързана с професионалната му дейност;
 • спазва професионалната етика и има етично поведение.
 • познава различните видове медии и възможностите за реализация;
 • използва специализирани програмни продукти за обработване на изображение;
 • познава характеристиките и разпознава основните епохи и стилове в изобразителното изкуство;
 • спазва последователността на етапите при изграждане на художествена творба;
 • прилага изискванията и принципите за изграждане на композиция;
 • представя в исторически план възникването и развитието на фотографията;
 • познава работата на популярни фотографи и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства.
 • използва всички техники за създаване на трайни фотографски изображения;
 • анализира и прилага законите на фотостилистиката и фотокомпозицията;
 • създава фотографии в основните и смесените жанрове в художествената фотография;
 • анализира и оперира с особеностите на фотожурналистиката, фотографиката, научната фотография и киното;
 • подготвя, реализира, обработва и оформя фотографии от идеята до финалния визуален продукт.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 2130201_1.Фотография_Обща ЗПП

  Съдържаниe:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа. 55
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място 85
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток. 89
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия. 99

  2. Икономика.

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2130201_2.Фотография_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията.

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.
  2. Информационни и комуникационни технологии.
  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Технологии във Фотографията.

  Работа с компютър за фотографска постпродукция.
  Сканиране и обработка на фотографии от аналогови вносители.
  Работа със специализирани софтуери.
  Преимущества на интернет комуникациите.
  Използване на различни комуникационни средства за изпращане и получаване на фотографски изображения.

  4. Фотографска оптика и апаратура.

  Характеристики на видовете фотокамери – филмови и цифрови.
  Избор на правилната фото техника.
  Работа с филмови и цифрови фотокамери.
  Видове обективи.
  Използване на студийна техника и съоръжения.
  Работа със светлина и осветителни прибори (експонометър и флашметър).

  5. Обработка на снимки в лаборатории.

  Апаратура и материали във фотолаборатория.
  Проявяване и съхранение.
  Работа с черно-бели и цветни негативи.

  6. Фотостилистика и фотокомпозиция.

  Тон и тонални гами.
  Осветление и светлосянка.
  Анализ с линия, фигура и форма, яснота и неяснота.
  Групиране на композиционни елементи.
  Композиционни качества на снимката.

 3. 2130201_3.Фотография_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  III. Специфична задължителна професионална подготовка.

  1. Работа с фотографии.

  Прецизно техническо оформяне.
  Дизайн
  Насочващи линии
  Следване на хоризонта
  Постигане на движение чрез последователности.
  Уголемяване и смаляване на фотографиите.
  Обръщане и огледален образ при фотографиите.
  Нагласяне на контраста и яркостта.
  Ретуширане на проблемните области.
  Специални ефекти

  2. Фотожурналистика и художествена фотография.

  Архитектурни и интериорни снимки.
  Спортни снимки
  Създаване на фотоетюди
  Фотожурналистика – фоторазказ, фотомонтаж, фотоплакат и други особености на журналистическата снимка.

  3. Работа с Програмни продукти във фотографията.

  Работа с Photshop.
  Работа с In design.

  4. Учебна практика.

  Работа с фотографии.
  Фотожурналистика и художествена фотография.
  Работа с In design във фотографията.
  Прилагане на специални техники – фотограма, фотомонтаж, ефект на събитие и др.
  Фотографска пластика.
  Цифрово изображение и неговата компютърна обработка.
  Използване на техника за опредметяване на изображението.

  5. Производствена практика.

 4. 2130201_Б.Фотография_Избираема ЗПП

  Съдържание:

  Б. Избираема професионална подготовка.
  Постановъчната работа при заснемането на предметите (предметна фотография, натюрморт и др.)

Лектори