2110111-Илюстрация и оформяне на книги

2110111-Илюстрация и оформяне на книги

2110111-Илюстрация и оформяне на книги

Обучението се извършва в съответствие със Закона за професионалното образование  и обучение, нормативните документи, касаещи професионалното обучение и в съответствие с Държавните образователни изисквания за професия Художник – изящни изкуства код 211010 и специалност Илюстрация и оформление на книгата код  2110111

Учебните планове и програми и цялата учебна документация са в съответствие с равнището на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на  професията.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят на часовете за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.

Като резултат се постигат целите, заложени в ДОИ за формиране на ключови, базисни и специфични компетентности за професията.

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 • знае и прилага основните правила за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда; познава и използва личните предпазни средства;
 • провежда професионална комуникация с колеги и с клиенти;
 • разбира собствената си роля в общия трудов процес, отнася се с чувство на отговорност при изпълнение на възложената задача, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;
 • разпределя задачите между членовете на екипа според квалификацията им;
 • познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
 • познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите, институциите и държавата в тях;
 • използва компютър със специализирани програмни продукти при изпълнение на различни задачи;
 • разбира на чужд език текстове от областта на изобразителното изкуство;
 • спазва етапите в изграждането на художествена творба;
 • прилага законовите изисквания и принципите за изграждане на композицията;
 • прилага законите на линейната и въздушната перспектива;
 • конструира пропорциите на човешкото тяло с помощта на знанията по пластична анатомия;
 • познава развитието на изкуството в исторически план (тенденции, школи) и предпоставките за възникването и обособяването на основните видове жанрове в изобразителното изкуство;
 • познава и сравнява автори и техните творби, анализира определена творба с характерната терминология и изразни средства;
 • познава епохите, направленията, теченията и стиловете в изобразителните изкуства, съдържанието, стиловите особености, изразните средства и начините за използването им в художествените произведения от различните епохи;
 • умее да анализира литературен материал;
 • извършва проучвателна дейност, свързана със спецификата на произведението;
 • постига специфично търсената образност към дадения литературен текст;
 • притежава знания в областта на рекламата, шрифта и приложната графика;
 • умее да проектира печатно произведение – обложка, корица, форзац, авантитул, титул, и оформя печатното тяло;
 • създава детска илюстрация и илюстрация за възрастни читатели, научна илюстрация, илюстрация за медии и реклами;
 • умее да придава завършеност на произведението;
 • ползва съвременни средства за проектиране, обработване и представяне на художествена творба.

Оценяването и сертифицирането на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните е съгласно Наредба № 3 и ДОИ в съответствие със ЗПОО (чл. 36, 37, 32).

Завършването на професионалното обучение е с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Успешно завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Уроци

 1. 2110111_1.ИОК_Обща ЗПП

  Съдържание:

  I. Обща задължителна професионална подготовка

  1. Здравословни и безопасни условия на труда

  Държавна политика за здраве и безопасност при работа. Международни и национални организации по охрана на труда. Нормативни документи.
  Фирмена политика за здраве и безопасност. Права и задължения на работодателя и работниците за здравословни и безопасни условия на труд. Обучение и инструктажи.
  Службата по трудова медицина в помощ на работодателя по осигуряване на ЗБУТ. Органи за безопасност и здраве във фирмата - статут, функции, задачи. Програма за привеждане в съответствие със Закона за ЗБУТ. Ползи за фирмата.
  Модел на Световната здравна организация за здравословни работни
  места
  Здраве и безопасност по отношение на условията на труд – Физични, Химични, Биологични, Ергономични, Механични и Електрически опасности. Управление на превозни средства.
  Здраве и безопасност по отношение на психосоциалните фактори - организация на труда, организационна култура, стил на управление /диалог, консултации, конструктивност/, дисбаланс между работа и личен живот, страх от загуба на работа. 43
  Индивидуални здравни ресурси на работното място. Здравословен начин на живот- физическа активност, здравословно хранене, тютюнопушене, заболявания.
  Професионален и здравен риск при различните трудови дейности. Оценка на работното място и документиране. Инструкции за безопасна работа. Специфични изисквания за здравословни и безопасни условия на труд според профила на професията 46
  Специална закрила на определени категории работници.
  Управление на риска.
  ЗБУТ и опазване на околната среда
  Трудов травматизъм. Професионални заболявания.
  Начини и средства за защита и ограничаване на вредните фактори. Лични предпазни средства. Работно облекло.
  Средства за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
  Пожарна безопасност: Общи изисквания за пожарна безопасност на обектите при аварии и бедствия. Начини и средства, уреди и системи за гасене на пожари. Правила относно пожарната безопасност на работното място
  Долекарска помощ: Разпознаване признаците на живот. Непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане. Видове травми - рани, навяхвания, изкълчвания и фрактури. Първа помощ при изгаряния, измръзване, припадък, слънчев и топлинен удар, поражения от електрически ток. 70
  Основни правила и действия при аварии и природни бедствия - земетресения, наводнения, градушки, гръмотевични и ветрови бури, снежни виелици, заледявания, епидемии, магнитни бури и други природни бедствия. Правила за безопасност сред природата, у дома, на обществени места. Раница за бедствия. 78

  2. Икономика.

  Основни характеристики на пазарната икономика.
  Същност, класификация и видове пазари.
  Закон за търсенето и предлагането. Ценова еластичност.
  Концепция за полезността. Потребителски избор. Равновесие на потребителя.
  Криви на безразличието. Пределна норма на заместване. Ефект на заместването и ефект на дохода.
  Организация на бизнеса. Форми на организация.
  Производство на фирмата. Цели, производствена функция. Краткосрочен и дългосрочен период.
  Разходи за производството в краткосрочен и дългосрочен период.
  Приходи на фирмата.
  Типове пазарни структури. Конкуренция – видове, причини, форми.
  Капитал и инвестиции. Печалба и лихва. Търсене и предлагане на труд. Работна заплата.

  3. Предприемачество

  Основи на предприемачеството. Същност, значение, видове.
  Предприемачество и иновации.
  Предприемачески процес, предприемаческо мислене и поведение.
  Бизнес идея – същност и източници на възникване.
  Креативни методи и техники за идентифициране на възможности и създаване на бизнес идеи. Предварителна оценка на бизнес идеите.
  От бизнес идеята до устойчивия бизнес модел. Основен (базисен) бизнес план.
  Фигурата на предприемача. Характеристики на предприемача. Основни типове предприемачи. Групова динамика. Работа в екип.
  Решение за стартиране на собствен бизнес. Финансиране на МСП. Жизнен цикъл на предприятието. Повишаване на конкурентоспособността. Икономическа роля на малките и средни предприятия.
  Етично бизнес поведение, корпоративна социална отговорност и екологично мислене.
  Самооценка на личността. Персонален SWOT анализ.

 2. 2110111_2.ИОК_Отраслова ЗПП

  Съдържание:

  II. Отраслова задължителна професионална подготовка.

  1. Чужд език по професията.

  Съставяне на автобиография и представяне.
  Събиране и получаване на информация за хора, фирми, забележителности.
  Разговор по телефона – определяне на делова среща.
  Провеждане на делова среща.
  Упражнения върху граматика и произношение.
  Основна професионална терминология – думи и изрази, употребявани в професията.
  Делови преговори и кореспонденция - изготвяне на писмо, покана, оферта, отказ от делова среща, рекламация.
  2. Информационни и комуникационни технологии.
  Обща компютърна грамотност. Хардуер. Софтуер.
  Операционна система WINDOWS.
  Текстообработваща програма Microsoft Word.
  Електронна таблица Microsoft Excel.
  Работа с изображения. Paint.
  Интернет. Електронна поща.

  3. Бизнес комуникации и преговори.

  Същност, роля, значение и принципи на бизнес комуникациите.
  Основни характеристики на деловото общуване. Видове комуникации.
  Вербални комуникации - Умението да говорим да слушаме, да се владеем.
  Невербални комуникации - същност. Езикът на тялото, очите, Позата и жестът като източник на информация. Разстояние в деловото общуване.
  Бизнес етика и бизнес етикет. Образът на съвременния делови човек. 140
  Писмени комуникации - делова кореспонденция - същност, обект, задачи. Кореспондентски понятия, основни формати. Документ - същност, видове, стил, основни реквизити. Принципи на деловата кореспонденция.

  4. История на изкуството.

  Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита
  Първите цивилизации – Шумер, Акад, Асирия. Византийско изкуство
  Древноизточно изкуство.
  Средновековно изкуство.
  Възрожденско изкуство.
  Особеностите на архитектурата на древните цивилизации
  Еволюцията на архитектурните форми на Новото време
  Формирането на модерната и съвременна архитектура

  5. Рисуване и композиция

  Декоративно рисуване – въведение. Изобразително изкуство. Класификация на видовете изкуства. Жанрове. Изразни средства
  Светлосянка. Въздействие на линията, щрихът, ахроматичните и хроматични тонове при изпълнение на светлосянката. Изобразителни средства – молив, туш, флумастер, разреден туш, акварел, темпера, игваш, пастели, маслени бои, апликации
  Приложно изкуство. Видове. Изразни средства. Стилизация – основни принципи
  Композиция - същност, характерни особености и видове. Основни елементи и принципи в изграждането на композицията – структура и изразни средства 220
  Декоративна композиция. Изразни средства. Видове декоративни композиции. Особености на стилизацията
  Моделиране. Въведение. Моделиране - копия на класически мотиви
  Плоскостно и обемно изобразяване на пространството в живописта
  Рисуване на архитектурен пейзаж или интериор
  Плоскостно и обемно изобразяване на формата и пространството в натюрморта
  Рисуване на натюрморт от натура

  6. Технология на предпечатната подготовка на полиграфическите издания.

  Полиграфически издания.
  Издателска техника. Набор на текст.
  Базов комплект – компютър, монитор, скенер за извеждане на изобразителния материал и принтер за въвеждане на коректурни отпечатъци.
  Получаване на оригинал - макети.
  Лазерни принтери, фотонаборни автомати и експонатори – предназначение, видове и използване.
  Видове сканиращи устройства..
  Цифрови фотоапарати

  7. Програмно осигуряване.

  Програми за набор.
  Програми за страниране на изданията.
  Програми за обработка на графическите материали.
  Програми за разработка на шрифтове.
  Програми за установка на шрифтовете.
  Програми за конвертиране на PS-файловете в PDF-файлове – Adobe Distiller и Acrobat.

  8. Оформление на полиграфическите издания (книги, вестници, списания, акцидентни материали). Основни понятия.

  Основни задачи при оформлението на изданията.
  Дизайна на книгата: композиция, шрифт, цвят, стандарти. Видове литература и типизация при оформлението на книгите.
  Естетически, логически и композиционни принципи при проектиране на учебници, книги, списания и уебстраници.
  Интегриране на текст и графика.
  Композиране на страници.

  9. Етапи при производството на книги, вестници, списания, акцидентни материали.

  Допечатни, печатни и довършителни процеси.
  Съвременна технология на допечатните процеси.
  Набор на текст.
  Определяне количеството на страниците на бъдещата книга.
  Сканиране и обработка на изобразителния материал.
  Пространствена организация на текстовия и изобразителния материал в настолно-издателските системи.
  Подготовка на файловете за печат за извеждане върху фотоформи.
  Изработка на издания по традиционна технология и при електронна обработка на текстови и изобразителни оригинали.

  10. Формат на изданията – определение и понятия.

  Пропорции на формата.
  Обичайни (вертикални) и албумни (хоризонтални) формати.
  Хартиен и печатен лист. Изчисляване размера на страницата в зависимост от делението на хартиен лист.
  Наборна страница. Единична наборна страница и фолио (две съседни наборни страници).
  Съотношение между разделяне на хартиения лист на части и формата на изданието. Бели полета.
  Избор на формат за различните типове издания.
  Влияние на технологическите, икономическите и естетическите фактори върху формирането на вида на книгата. Групи за оформление на издания.
  Обем на изданията.

  11. Типографска мерна система. Стандартни формати на хартията и формат на изданието.

  Формати на хартията в полиграфията по ISO. Български държавен стандарт.
  Потребителски формати.
  Вид на хартията. Маса на хартията. Видове: За висок печат. Илюстрационна. Вестникарска. Картографска. Дълбокопечатна. Офсетова. По гладкост: Матова. Сатенирана. Илюстрационна. Хромова.
  Вид на подвързията. Мека. Полутвърда. Твърда.

 3. 2110111_3.ИОК_Специфична ЗПП

  Съдържание:

  1. Книгата и нейния строеж. Видове. Класификация.

  Сребърната и златната пропорция в композицията на книжното тяло и подвързията
  Формоизграждане на книгата. Подвързия. Книжно тяло. Печатни коли.
  Титулни страници. Титулна двойка. Титулна четворка. Авантитул. Контратитул. Титул. Издателска информация (каре): Авторски колектив. ISBN. Копирайт. Анотация. Шифър по УДК. Индекс. Илюстратор. Фотограф. Информационно-издателско каре. 5
  Въвеждащи материали. Съдържание. Посвещение. Мото. Предговори. Уводна рецензия. Биографични бележки. Издателски бележки.
  Основен текст. Наборен. Картографски. Нотен. Илюстрационен. Многостепенно разделяне: Томове. Части. Раздели. Параграфи.
  Материали, допълващи основния текст. Забележки. Таблици. Илюстрации. Текстови приложения. Библиография.
  Справочно-спомагателни материали. Списък на съкращенията, илюстрациите, таблиците, източниците. Речник на термините. Указатели. Резюмета. Съдържание.

  2. Шрифт и писменост

  Графични признаци на наборния шрифт.
  Шрифтови гарнитури
  Комбиниране на шрифт, илюстрация и орнамент
  Формат на набора
  Обем на печатния лист, изразен в количество печатни знаци
  Нешрифтови типографски елементи
  Размер на наборната страница. Златната пропорция в конструирането на наборната страница. Формат на наборното поле (бели полета, външно, вътрешно, горно, долно).
  3. Илюстрацията в полиграфическите издания
  Видове илюстрации и предназначението им.
  Изисквания към илюстративния материал.
  Начини на свързване на илюстрации и текст.
  Композиция и архитектоника, съдържание и форма.
  Видове композиции

  4. Външни и вътрешни елементи на книгата. Оформление на титулните и външните елементи на книгата.

  Предназначение и видове титулни и външни елементи за оформлението на книгите. Съотношение на утилитарните и естетически функции в елементите на външното оформление.
  Видове оформления на външните елементи на книгата: шрифтово, орнаментално-декоративно, предметно-тематическо, символическо, сюжетно-тематическо.
  Титулен лист – видове и основни композиционни задачи. Обложка, суперобложка, подвързия – видове, особености на оформлението им и използването им в различните типове издания.

  5. Етапи при работата на техническия редактор. Типове книжни издания – обикновено, художествено и луксозно издание.

  Оформление на различните типове издания – учебници и учебна литература, научна и научно-популярна литература.
  Формообразуване (проектиране) на книгата. Предназначение на изданието. Вид и количество на текста. Илюстрации. Анализ на съдържанието, формата, типографското оформление, шрифт, набор на страница, отстъпи, илюстрации.
  Издания за деца
  Справочни издания, енциклопедии, речници, научни справочници
  Художествена литература
  Издания за изкуство и архитектура
  Други издания – автентично, адаптирано, библиографско, библиофилско, ведомствено, издания за хора с увредени зрение и слух
  Нотни издания
  Факсимилно издание
  Юбилейно издание, антология, избрани произведения, многотомно издание, сборник
  Пътеводител, атлас
  Фототипно издание
  Оформление на периодични издания – вестници, списания. Графичен макет на списание и на вестник.
  Оформление на етикети и опаковки 36
  Експониране на оформеното издание, монтаж (ръчен и електронен)
  Вид на печата. Висок. Повърхнен (офсет). Светлопечат. Дълбок печат. Ситопечат. Ксерографски печат. Дигитален печат.

  6. Оформление на електронни книги.

  7. Учебна практика.

  Илюстрацията в полиграфическите издания
  Оформление на титулните и външните елементи на книгата
  Оформление на електронни книги
  Графичен проект
  Рисуване по натура и въображение
  Специализирани програмни продукти за създаване на художествена творба
  Работа със съвременни средства за комуникация при търсене на информация и изготвяне на проект

  8. Производствена практика

 4. 2110111_Б.ИОК_Избираема ПП

  Съдържание:

  Б. Избираема професионална подготовка

  Въведение в маркетинга. Видове маркетинг. Видове търсене.
  Квалификация на купувачите. Потребителско поведение. Пирамидата на Маслоу.
  Маркетингови концепции. Маркетингови стратегии. Маркетинг-микс.
  Маркетингова информационна система.
  Маркетингови проучвания
  Продуктова политика. Сегментиране на пазара. Позициониране на продуктите на пазара.
  Жизнен цикъл на продуктите.
  Пласментна политика. Търговско представителство и посредничество.
  Ценообразуване.
  Рекламна политика.
  Практическа задача: Процес на маркетинговото проучване. Разработване план на проучването – източници на данни.

Лектори