Процедура BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес”

Процедура BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес”

Процедура BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще.

УО на ОП РЧР промени Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес” с конкретни бенефициенти предприятия, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които изрично са посочени като конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

Направени са уточнения в Условията за кандидатстване, които поясняват допустимостта на кандидатите. Текстове в Условията за кандидатстване, „Таблицата за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП“, Приложение I: Декларация на кандидата и Приложение І-а: Декларация на кандидата – приложимо само за кандидати – общини, са синхронизирани с промяна в нормативната уредба.

Промяната в документите е отразена в ИСУН 2020 и е публикувана на eumis2020.government.bg към документите по процедурата.