Оптимизиране списъка на професиите за професионално образование и обучение

Оптимизиране списъка на професиите за професионално образование и обучение

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката.

Изготвянето на анализа ще се координира от Националната агенция по професионално образование и обучение.  Министерство на образованието и науката, национално представителните организации на работодателите и на работниците и служители, НСИ, МТСП са основни партньори в тази дейност.

Предложения могат да правят както  обучаващи институции, браншови организации и др.

Предстои изготвяне на електронен въпросник.