Изменение и допълнение в ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Изменение и допълнение в ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Извършено е изменение и допълнение, ДВ.бр.42 от 28 май, 2019 г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, като са направени следните изменения:

  1. В приложение № 4 към чл. 31 на Наредбата са регламентирани срокове за издаване на съответните документи;
  2. Към чл. 50а на Наредбата е създадено Приложение № 7 – Заявление за издаване на оригинал/ дубликат на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелство за професионална квалификация.