Блог

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период...

ПОКАНА към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период...

Процедура BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа...

Процедура BG05M9OP001-1.054 “Подкрепа за устойчив бизнес”

Процедура BG05M9OP001-1.054 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица) и менторство. Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа...

Уважаеми Клиенти, ЦПО „Знания и иновации“ издава на своите обучаеми, преминали успешно обучение, следните документи: Удостоверение за професионално обучение– издава се за придобиване на квалификация по част от професия Свидетелство за професионална квалификация– удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия...

Какви документи издава един Център за професионално обучение (ЦПО)

Уважаеми Клиенти, ЦПО „Знания и иновации“ издава на своите обучаеми, преминали успешно обучение, следните документи: Удостоверение за професионално обучение– издава се за придобиване на квалификация по част от професия Свидетелство за професионална квалификация– удостоверява придобита степен на професионална квалификация след обучение по дадена професия...

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. Изготвянето на анализа ще се координира от Националната агенция по...

Оптимизиране списъка на професиите за професионално образование и обучение

Стартира процес по анализ и изменение при необходимост на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по инициатива на  Консултативния съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието и науката. Изготвянето на анализа ще се координира от Националната агенция по...

Извършено е изменение и допълнение, ДВ.бр.42 от 28 май, 2019 г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, като са направени следните изменения: В...

Изменение и допълнение в ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Извършено е изменение и допълнение, ДВ.бр.42 от 28 май, 2019 г. на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, като са направени следните изменения: В...